Previous
Next
Previous
Next

Dębickie Dyktando 2015

bigMiejski Zarząd Oświaty w Dębicy i Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębicy zapraszają mieszkańców Dębicy (uczniów i dorosłych) do udziału w Miejskim Konkursie Ortograficznym o tytuł Mistrza Ortografii Miasta Dębicy „DĘBICKIE DYKTANDO 2015”. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Dębicy
Głównym celem konkursu jest nie tylko rozwijanie i doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortografii i interpunkcji, ale również pełna emocji i wrażeń zabawa w trakcie zmagań z testem, zawierającym wiele podchwytliwych i niecodziennych przypadków występujących w języku polskim.
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie (14 68 38 132) lub pocztą elektroniczną (sekretariat@mzo.edu.pl ) do Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy do dnia 13 marca 2015r.
Zgłaszając swój udział w dyktandzie należy podać imię i nazwisko oraz nr telefonu do kontaktu lub adres e-mail.
Przewidywany termin konkursu 23-26 marca 2015r. Szczegółowe informacje zostaną przekazane uczestnikom w odpowiednim czasie.
Serdecznie zapraszamy
Dyrektor MZO  Ireneusz Kozak
Dyrektor SP nr 2 Dorota Piękoś
 
 
REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO O TYTUŁ
MISTRZA ORTOGRAFII MIASTA DĘBICY
„DĘBICKIE DYKTANDO 2015”
 
I. Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy i Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębicy.
Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta Dębicy.
II. Cele konkursu
1.. Propagowanie umiejętności stosowania zasad ortograficznych języka polskiego.
2.. Doskonalenie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej.
3.. Kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.
4.. Kształtowanie samokontroli ortograficznej.
5.. Rozwijanie zainteresowania kulturą języka polskiego.
III. Zasady uczestnictwa
1.. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, gimnazjalistów, nauczycieli i innych osób z miasta Dębicy, za wyjątkiem absolwentów filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także pracowników naukowych z tego zakresu.
2.. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie (14 68 38 132) lub pocztą elektroniczną ( sekretariat@mzo.edu.pl ) do Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy do dnia 13 marca 2015r.
3.. Osoby dorosłe w zgłoszeniu podają imię i nazwisko oraz nr telefonu do kontaktu.
4.. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu do celów organizacyjnych.
5.. Udział w konkursie jest bezpłatny.
IV. Przebieg konkursu
1.. Konkurs o tytuł Mistrza Ortografii Miasta Dębicy odbywa się w dwóch etapach:
– etap szkolny (tylko dla uczniów) – do 13 marca 2015 roku, w wyniku którego z każdej placówki wyłonionych zostanie po trzech uczestników etapu miejskiego. Organizatorzy proszą o wytypowanie z każdej szkoły po dwóch nauczycieli do udziału w konkursie.
– etap miejski (finał) – 23–26 marca 2015 roku, w którym zostanie wyłoniony Mistrz Ortografii Miasta Dębicy.
 
2.. O szczegółach finału, miejscu i terminie uczestnicy (uczniowie i dorośli) zostaną poinformowani w odpowiednim czasie.
3.. Eliminacje szkolne odbywają się w szkołach – według zasad opracowanych przez dyrektorów i nauczycieli polonistów w poszczególnych placówkach.
4.. Konkurs obejmuje następujące zasady ortografii:
– pisownia wyrazów z rz i ż, ó i u, ch i h;
– łączna i rozłączna pisownia cząstki „nie”;
– pisownia wyrazów z ą, ę, on, om, en, em;
– stosowanie wielkich liter;
– pisownia zakończeń- ja/ -i, -ji -ia/ -ii, -i
oraz zasady interpunkcji.
5.. Prace etapu szkolnego oceniane są przez nauczycieli danej szkoły, natomiast oceny prac finałowych dokona komisja powołana przez Organizatorów.
6.. Finał miejski polega na napisaniu dyktanda przygotowanego przez Organizatorów konkursu.
7.. Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych (słowników, notatek), porozumiewać się z innymi piszącymi, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, laptopów, notesów) itp.
8.. Dyktanda nie wolno pisać „literami drukowanymi” ze względu na stosowanie wielkich liter.
9.. Prace nieczytelne i niejednoznaczne ortograficznie nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego.
10.. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w razie uzyskania jednakowej liczby punktów przez co najmniej dwóch uczestników.
11.. Przy sprawdzaniu prac obowiązywać będą zasady zawarte w Słowniku ortograficznym języka polskiego PWN.
V. Nagrody
1.. Spośród uczestników konkursu wyłoniony zostanie Mistrz Ortografii Miasta Dębicy (w kategoriach: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów, nauczyciele, pozostali uczestnicy), który otrzyma nagrodę główną.
2.. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uznania i drobne upominki.
VI. Postanowienia końcowe
1.. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2.. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
3.. W sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyzję podejmują Organizatorzy konkursu.
4.. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna.
5.. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w lokalnych mediach i na stronach internetowych.
Źródło: Urząd Miejski w Dębicy.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.