25-lat Straży Miejskiej w Dębicy

DSC0130429 sierpnia Straż Miejska w Dębicy, która utworzona została 3 października 1991 obchodziła jubileusz 25-lecia swojej działalności. Obchody rozpoczęły się mszą świętą o godz. 12.00 w kościele Krzyża Świętego, po której odbyła się jubileuszowa uroczystość w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy. Burmistrz Mariusz Szewczyk i komendant Straży Miejskiej Sylwester Bieszczad przywitali wszystkich przybyłych gości.
Dębicka Straż Miejska utworzona została na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 października 1991 r. Uchwałę podpisał przewodniczący Jan Mytkoś, a funkcję burmistrza pełnił wówczas Antoni Kamiński. W sierpniu 1992 r. strażnicy wyszli na ulice naszego miasta, by pełnić służbę.
Pierwszym komendantem Straży Miejskiej w Dębicy był Artur Wiktor, który razem ze swoim zastępcą Leszkiem Siembabem i pierwszymi strażnikami tworzyli od podstaw nową formację. W 1999 r. pełniącym obowiązki komendanta był Roman Iwasieczko, po którym w 2001 r. funkcję komendanta objął Gerard Ziemba. Od 2002 r. obowiązki komendanta pełnił obecny Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Roman Rogowski, natomiast w 2005r. komendantem został Ryszard Łastowski. W 2006 r. obowiązki komendanta zostały powierzone Sylwestrowi Bieszczadowi, który funkcję tą pełni od 11 lat.
Pierwszy skład dębickiej Straży Miejskiej, na wiosnę 1992 roku liczył 11 osób. W tym gronie znalazły się trzy kobiety. Ogółem przez 25 lat działalności w straży pracowały 34 osoby. W kolejnych latach część z nich została przeniesiona lub zwolniona, natomiast dwoje spośród strażników: Witold Depa i Agnieszka Strzelczyk zmarli nagle w młodym wieku. W chwili obecnej w straży zatrudnionych jest 15 osób.
W ciągu ostatnich 13 lat strażnicy miejscy udzielili 24 548 pouczeń, wręczyli 3140 mandatów, skierowali 483 wniosków do sądu, ujęli i przekazali policji 210 osób. Na przestrzeni tych lat zorganizowano 7161 konwojów oraz 1910 wspólnych działań i zabezpieczeń oraz wspólnych patroli z policją, 369 osób zostało doprowadzonych do miejsca zamieszkania lub na policję. Straż miejska ujawniła 27 przestępstw i ujęła 14 sprawców przestępstw 14. W przeciągu ostatnich 9 lat ogółem zostały nałożone mandaty na kwotę ponad 274 tys. zł.
„Z roku na rok mieszkańcy Dębicy coraz częściej zwracają się o pomoc właśnie do strażników. Udzielanie pomocy mieszkańcom jest zadaniem niezwykle trudnym, gdyż pomagając jednej osobie, na ogół sprawia się kłopoty innej, tej która łamie obowiązujące prawo. Średnio notujemy 1500 zgłoszeń telefonicznych z prośbą o interwencję. Chociaż pochwał nie brakuje, to wciąż spotykamy się z krytyką również w prasie. Nie zniechęca nas to, wręcz odwrotnie, mobilizuje do wysiłku, by działania nasze były jak najbardziej skuteczne” – powiedział komendant Sylwester Bieszczad.
Podczas uroczystości w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy komendant Sylwester Bieszczad przedstawił zgromadzonym gościom prezentację ukazującą historię i 25 lat działalności Straży Miejskiej w Dębicy, jej skład, zakres wykonywanych działań, szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji i szereg danych i statystyk dotyczących działalności jednostki.
Jak mówił komendant początkowo ulice miasta były patrolowane pieszo, a po roku pojawiły się patrole przy użyciu samochodu marki Fiat 125 p Combi, a później popularnych Polonezów i Deawoo Lanosów. Dzisiaj straż ma do dyspozycji samochód Citroen Berlingo, który służy do patrolowania miasta, przewożenia osób zatrzymanych w tym nietrzeźwych do miejsca zamieszkania lub na policję, a także do konwojowania pieniędzy, dokumentów i osób. Od 2008 r. do dyspozycji strażników jest także 8 rowerów od firmy Arkus , które są wykorzystywane do patrolowania parków miejskich, osiedli mieszkaniowych, a także zabezpieczania imprez rowerowych.
Głównym zadaniem Straży była ochrona porządku w miejscach publicznych, w tym między innymi zapobieganie popełnianiu wykroczeń i ich wykrywanie, współdziałanie z innymi służbami w różnych, istotnych dla bezpieczeństwa mieszkańców sprawach oraz kontrola utrzymania ładu i czystości na terenie miasta. Celem realizacji wyznaczonych zadań, strażnicy zostali uprawnieni do legitymowania osób, nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym, kierowania wniosków o ukaranie, blokowania kół pojazdów oraz użycia w określonych przypadkach środków przymusu bezpośredniego.
Przez 25 lat dębicka Straż zajmowała się głównie egzekwowaniem wykroczeń w ruchu drogowym, porządkiem i bezpieczeństwem na placach targowych, czystością chodników, ulic i posesji, dzikimi wysypiskami śmieci, bezdomnymi zwierzętami, a także powiadamianiem odpowiednich służb o nieprawidłowościach i zagrożeniach. Systematycznie były wykonywane konwoje gotówkowe, przewożenie nietrzeźwych, kontrole usuwania odpadów komunalnych i posiadania umów na śmieci.
Z mniejszym lub większym skutkiem porządkowano handel na targu przy ul. Kraszewskiego. Przeciwdziałano oszustwom i kradzieżom kieszonkowym. Były przypadki zatrzymań sprawców przemocy, którzy posiadali m.in. noże i maczety. Razem z policjantem udaremniono próbę samobójczego skoku desperata z mostu do Wisłoki.
Szczególnie w ostatnich latach współpracując z MOPS- em udzielono pomocy wielu bezdomnym przebywającym w okresie zimowym w sytuacjach zagrażających życiu.
„Bardzo intensywną służbę Straż pełniła w czasie powodzi, które nawiedziły Dębicę w roku 2009 i 2010. Przyjmowano wówczas zgłoszenia telefonicznie, kontrolowano miejsca zalane i zagrożone, ostrzegano o niebezpieczeństwie, a także informowano sztab kryzysowy o zaistniałej sytuacji . Służba była wówczas pełniona z niewielkimi przerwami na odpoczynek całodobowo” – wspomina komendant.
Od momentu ufundowania Sztandaru Miasta Dębica strażnicy często brali udział w poczcie sztandarowym w różnych uroczystościach patriotyczno-religijnych, miejskich i państwowych. Od wielu lat na terenie miasta organizowane są różnego rodzaju imprezy kulturalne i sportowe, w których uczestniczą nie tylko dębiczanie.
Strażnicy razem z policjantami czuwają nad ich bezpieczeństwem również w niedziele i święta. Straż Miejska współpracuje z policją poprzez wspólne patrole, szkolenia z samoobrony, zabezpieczanie imprez, przekazywanie informacji i spraw do dalszych czynności. Współpracuje również ze Strażą Pożarną, Zakładem Usług Miejskich, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Kultury, placówkami oświatowymi.
W trakcie trwania kadencji burmistrza Pawła Wolickiego wdrożono program Bezpieczna Dębica w ramach którego działania Straży dębickiej zostały ocenione jako dobre i bardzo dobre przez 63% respondentów .
Straż Miejska uczestniczyła również w akcji „Stop 18” przeciwdziałającej sprzedaży i paleniu papierosów przez osoby nieletnie. Zaangażowała się także w projekt „Bezpieczna droga do szkoły”.
W okresie obecnej kadencji burmistrza miasta Mariusza Szewczyka Straż otrzymała kolejne narzędzia do lepszego egzekwowania prawa i przeciwdziałania przestępstwom jakimi są system informatyczny Pesel –net oraz cyfrowy monitoring miasta.
Funkcjonariusze całodobowo obserwują obraz z 17 kamer w Centrum Monitoringu dzięki czemu mogą częściej i szybciej reagować na zdarzenia, co wpływa na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
Od lutego 2017 r. zauważono 252 nieprawidłowości w postaci wykroczeń lub innych sytuacji, do których skierowano patrole, 40 razy policja zwracała się z wnioskiem o udzielenie nagrań.
Przez lata ważną częścią działalności Straży Miejskiej była także profilaktyka. W organizowanych na terenie placówek oświatowych spotkaniach, strażnicy przekazywali informacje na temat istniejących zagrożeń dla zdrowia oraz życia dzieci i młodzieży a także wyrabiania właściwych postaw wobec różnego rodzaju niebezpieczeństw. Zajęcia w przedszkolu to zwykle pierwszy kontakt z umundurowanym funkcjonariuszem. Dlatego na początku każdych zajęć dzieci poznawały charakterystyczne elementy munduru, mogły dotykać, przymierzać, oglądać sprzęt, wsiadać do samochodu. Dzieci odwiedzały też siedzibę Straży w Urzędzie Miejskim i interesowały się służbą strażników. Przez ostatnie 3 lata Straż Miejska udostępniła szkołom średnim i gimnazjom plakaty i płyty DVD o treści przeciwdziałającej uzależnieniom od narkotyków, alkoholu, dopalaczy oraz cyberprzemocy.
W ciągu 25 lat działalności Straży Miejskiej pracowały w niej ogółem 34 osoby. W gronie byłych strażników znaleźli się: Artur Wiktor, Leszek Siembab, Gerard Ziemba, Roman Rogowski, Roman Iwasieczko, Ryszard Łastowski, Jadwiga Zawisza, Bogusława Christiani, Tadeusz Dębicki, Wojciech Lis, Arkadiusz Cichowski, Mariusz Reichel, Maria Sok, Łukasz Długoń, Jan Tarnopolski, Robert Wolski, Agnieszka Strzelczyk, Witold Depa.
Obecnie w Straży Miejskiej pracuje 15 osób: Sylwester Bieszczad, Żaklina Nowak, Mariusz Pyrchla, Grzegorz Zieba, Łukasz Sroczynski, Krzysztof Piecuch, Piotr Rajchel, Jarosław Zyma, Wiesław Kudroń, Tomasz Węgrzyn, Sławomir Grab, Marcin Sidor, Paweł Bryś, Paweł Bryg, Marek Torba, Grzegorz Bonar (obecnie przebywa na urlopie bezpłatnym)
„Z okazji 25 lat działalności Straży Miejskiej w Dębicy dziękuję wszystkim za obecność w tym ważnym dla nas dniu, za współpracę, pomoc i życzliwość. Strażnikom i byłym pracownikom straży za zaangażowanie i poświęcenie w służbie. Życzę wszystkim tutaj zgromadzonym, którzy razem z nami świętują to 25 lecie w dniu strażnika: radości z pełnionych obowiązków, satysfakcji, zdrowia, i wszelkiego dobra w życiu osobistym” – powiedział na zakończenie wystąpienia komendant Sylwester Bieszczad.
W uroczystości z okazji jubileuszu 25-lecia działalności Straży Miejskiej w Dębicy wzięli udział przedstawiciele władz miejskich, powiatowych i służb mundurowych w gronie których znaleźli się : poseł Jana Warzecha, starosta Powiatu Dębickiego Andrzej Reguła, przewodniczący Rady Powiatu Dębickiego Mateusz Smoła, burmistrz Mariusz Szewczyk, zastępca burmistrza Wojciech Iwasieczko, przewodniczący Rady Miejskiej w Dębicy Ryszard Pękala, radni Rady Miejskiej w Dębicy, sekretarz miasta Wioletta Hadowska, proboszcz Parafii Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej ks. Józef Wątroba, Grzegorz Maksimczuk Komendant Powiatowy Policji w Dębicy, Wojciech Buszek Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Robert Żółkiewicz Dyrektor Zakładu Karnego, Janusz Wdowiak Naczelnik Oddziału Patrolowo Interwencyjnego Straży Miejskiej w Tarnowie, Łukasz Długoń Komendant Straży Miejskiej w Głogowie Małopolskim oraz dyrektorzy i prezesi dębickich jednostek i spółek.
Dniu Strażnika Miejskiego i dzisiejszego jubileuszu burmistrz Mariusz Szewczyk, zastępca burmistrza Wojciech Iwasieczko i komendant Sylwester Bieszczad wręczyli dębickim strażnikom awanse, angaże i okolicznościowe medale z okazji 25-lecia Straży Miejskiej w Dębicy.
„Na ręce Pana komendanta składam serdeczne gratulacje oraz życzenia zdrowia i szczęścia dla wszystkich funkcjonariuszy jednostki. Chcę wyrazić wdzięczność za niesienie pomocy wszystkim jej potrzebującym, a także poświęcenie w ochronie życia oraz mienia ludzkiego. I to o czym mówił ksiądz proboszcz podczas dzisiejszej homilii: iść do przodu, być odpornym na wszelkie uwagi, wykonywać swoją prace zgodnie z prawem i tego panu, strażnikom i sobie życzę na kolejne lata” – powiedział burmistrz Mariusz Szewczyk składając gratulacje komendantowi.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.