Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

30-lecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

Gratulacje z okazji jubileuszu 30-lecia działalności MOPS w Dębicy złożyli na ręce dyrektor Małgorzaty Kędzior i jej zastępcy Marzeny Sochy m.in. Małgorzata Dankowska dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz poseł RP Fryderyk Kapinos

W tym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy obchodzi 30-lecie swojej działalności. Przypadający dziś 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją do podsumowania działalności placówki służącej pomocą i wsparciem na co dzień tysiącom dębiczan.

„Co 5 lat władze naszego miasta spotykały się z pracownikami MOPS-u , aby uczcić jubileusz, złożyć gratulacje i przekazać pracownikom podziękowania za ich pracę. Niestety w bieżącym roku z uwagi na trudną sytuację związaną z koronawirusem takie spotkanie jest niemożliwe” – mówi Małgorzata Kędzior dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Dębicy.

Jak podkreśla dyrektor placówki każdy jubileusz jest okazją do podsumowania dokonań oraz do złożenia podziękowań wszystkim, którzy angażują się w pracę zawodową na rzecz drugiego człowieka.

„W ciągu 30 lat funkcjonowania, Ośrodek dostosował swoją ofertę do zmieniających się potrzeb społecznych. Wdrażano nowe formy usług społecznych dla mieszkańców Dębicy oraz wprowadzano w życie nowe zlecone do realizacji zadania. Osoby potrzebujące wsparcia zawsze mogły liczyć na profesjonalną pomoc i życzliwość ze strony pracowników oraz dyrekcji Ośrodka” – dodaje Małgorzata Kędzior.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy pomaga dzieciom i rodzinom, osobom starszym, z niepełnosprawnościami, bezdomnym, chorym oraz innym, które przeżywają różne sytuacje kryzysowe. Formy i metody wsparcia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i sytuacji konkretnej osoby lub rodziny.

Oprócz wsparcia finansowego prowadzi pracę socjalną, działania aktywizujące,  poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne, grupy wsparcia, zabezpiecza dzieci pozbawione naturalnego środowiska poprzez wspieranie rodzicielstwa zastępczego. Pracownicy Ośrodka dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem, prowadzą różne zajęcia, warsztaty i tworzą grupy wsparcia.

W ramach akcji „Uśmiech dla seniora” pracownicy MOPS Dębica dostarczyli dębickim seniorom kilkadziesiąt paczek z upominkami.

MOPS Dębica wprowadził również asystenturę rodzin, jako niezbędne narzędzie w pracy socjalnej. Rolą asystenta jest intensywna praca z osobą lub rodziną, bezpośrednie wsparcie w codziennym funkcjonowaniu oraz działania mające na celu wyjście z kryzysu.

Zmieniająca się sytuacja demograficzna i wzrastająca populacja osób starszych powoduje systematyczny wzrost zapotrzebowania na opiekę sprawowaną w miejscu zamieszkania jak również  w ośrodkach wsparcia dziennego. Dlatego też w ostatnich latach usługi opiekuńcze oraz usługi realizowane w ośrodkach wsparcia stały się kluczową formą pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy. Podejmowane są różne działania na rzecz seniorów aby zapewnić im jak najlepszą jakość życia, dbając jednocześnie o ich opiekunów rodzinnych.

Dębicki MOPS systematycznie poszerza swoją działalność, podejmuje nowe inicjatywy poszukując skutecznych sposobów rozwiązywania problemów społecznych, prowadzi niestandardowe działania. Pozyskuje również środki zewnętrzne na projekty, które pozwalają na włączenie nowych, dodatkowych form wsparcia. Współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami pozarządowymi, kościołami i lokalną społecznością.

Paczki dla seniorów

 Na 25 lecie powstania MOPS przedstawił mieszkańcom Dębicy zmiany jakie zachodziły w pomocy społecznej w ciągu 25 lat istnienia pomocy społecznej w Dębicy oraz naszą dodatkową działalność realizowaną poprzez różnego rodzaju projekty na rzecz społeczności lokalnej. 

Na 30 lecie MOPS przygotował informacje na temat nowych dodatkowych zadań, jakie doszły do realizacji w latach 2015 -2020 oraz informacje o projektach, jakie realizowaliśmy w tym okresie z różnymi grupami społecznymi. 

Z zakresem dodatkowych działań można zapoznać się w ponizszym zestawieniu.

Dodatkowe  i nowe zadania realizowane w MOPS w Dębicy w latach 2015 – 2020

1 lipca 2019 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

MOPS  rozpoczął przyjmowanie wniosków oraz wypłatę  świadczeń.

Świadczenie wychowawcze jest wypłacane w ramach Programu Rodzina 500 Plus na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, bez względu na dochody rodziny. Świadczenie to ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, z opieką nad nim i zaspokojeniem jego

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Opiekunem faktycznym jest osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka. 

Pracownice MOPS podczas akcji szycia maseczek ochronnych

Świadczenie wychowawcze przysługuje również w postaci dodatku dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 W latach- 2014-2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował  Program Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej posiłek jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Przyznanie posiłku to obowiązkowe zadanie własne gminy.

Posiłek może być przyznany poprzez jego zakup na przykład w stołówce, a także poprzez pokrycie kosztu posiłku wydawanego dziecku w szkole.

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługiwała osobie, która własnym staraniem nie mogła  go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole mogła  być realizowana w formie zakupu posiłków.

W Dębicy z programem zostały objęte:

 • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej ( przedszkola, Żłobki) ,
 • uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osoby samotne, w podeszłym wieku, chore lub niepełnosprawne – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z  tej formy pomocy w  latach 2015 – 2019 korzystało średnio 1469 osób rocznie.

Od stycznia 2020 r. realizowany jest Program „Posiłek w szkole i w domu”

Program przewiduje wsparcie finansowe rodzin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomocą tą  objęto dzieci i młodzież uczęszczającą do żłóbka, przedszkola, szkoły podstawowej, średniej  oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe. W tym roku skorzystało z tej formy pomocy 1043 osób.

Dębicka Karta Seniora

Od września 2015 r. mieszkańcy Dębicy, którzy ukończyli 65 rok życia w Domu Seniora przy ul. Rzeszowskiej 15 mogli składać wnioski o przyznanie Dębickiej Karty Seniora, która uprawnia ich do korzystania z różnego rodzaju zniżek i ulg.

Spotkania dębickich seniorów 2018

W program włączyły się miejskie jednostki: Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz  Miejska Komunikacja Samochodowa, jak również  dębickie firmy usługowe.

 Celem programu Dębicka Karta Seniora jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez ułatwienie im dostępu do usług kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta Dębica, jak również stworzenie możliwości skorzystania z ulg i zniżek przy zakupie towarów lub usług oferowanych przez inne podmioty, które zgłoszą deklarację przystąpienia do programu.

Ogólnopolska Karta Seniora,

W maju 2018. Urzędzie Miejskim w Dębicy odbyło się uroczyste wręczenie Ogólnopolskich Kart Seniora. Seniorzy otrzymali karty dzięki podpisanemu Porozumieniu o Partnerstwie w ramach Programu Miasto Przyjazne Seniorom,  pomiędzy Gminą Miasta Dębica a Stowarzyszeniem  „Manko” z Krakowa.

Ogólnopolską Kartę Seniora może otrzymać każdy mieszkaniec naszego miasta, który ukończył 60 rok życia.

Wyrobienie Ogólnopolskiej Karty Seniora jest bezpłatne, bezterminowe i wymaga podania niezbędnych danych osobowych. Warto to uczynić, gdyż korzyści z posiadania tej karty są ewidentne.

Korzyści płynące z posiadania karty to przede wszystkim zniżki na wiele usług i towarów (kina, restauracje, sanatoria, usługi rehabilitacyjne, sklepy itp.), ale także aktywizacja osób 60 +, budowanie inicjatyw lokalnych, współpraca z urzędami, dostęp do wielu informacji związanych z inicjatywami i wydarzeniami seniorskimi.

Miasto Dębica otrzymało od prezesa Stowarzyszenia „Manko” Pana Łukasza Salwatorskiego certyfikat Gminy Przyjaznej Seniorom.

 „Koperty Życia

Od czerwca  2016r.”. osoby starsze, zamieszkujące samotnie, cierpiące na choroby przewlekłe, objęte pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie usług opiekuńczych czy też uczęszczających na zajęcia do Domu Dziennego Pobytu i Domu Seniora  są zaopatrywane w „Koperty życia”

„Koperta życia” pozwalają służbom medycznym na szybką interwencję oraz szybką diagnozę chorego do którego zostali wezwani, gdyż w „Kopercie Życia” Są tam zawarte informacje o pacjencie m. innymi na temat: chorób przewlekłych, na które cierpią  oraz przyjmowanych na stałe lekach, uczuleniach jak również podany  jest kontakt do osób najbliższych.

Dzienny Dom „Senior+”

Dzienny Dom „Senior+” w Dębicy powstał w 2017 r. z przekształcenia Domu Dziennego Pobytu dla emerytów i rencistów i  realizuje założenia Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020, którego celem jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywizacji ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Dom Senior + 2019

Na powyższe działania z. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pozyskiwaliśmy środki na realizację Programu Senior+  w wysokości:

2018r. – 97 200,00 zł

2019r. – 126 000.00 zł

2020r. – 147 600.00 zł

Remont Domu Seniora przy ulicy Rzeszowskiej: czas trwania IV-XI 2020

Przedmiotem zadania jest przebudowa i wyposażenie budynku przy ul. Rzeszowskiej 15 w Dębicy w celu utworzenia Dziennego Domu „Senior+”, spełniającego założenia Programu Wieloletniego ,,Senior+” nalata 2015-2020. Zadanie finansowane jest w ramach programu wieloletniego „Senior  na lata 2015-2020 Edycja2020. Całkowita wartość dofinansowania 300 000,-

W 2020 r. realizowany jest kolejny projekt w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020, którego efektem jest przebudowa i doposażenie dotychczas istniejącego Domu Seniora przy ul. Rzeszowskiej. W nowopowstałym Dziennym Dom Senior+ „Dom Seniora”, opiekę znajdzie ok. 40 osób. 

Dębickie Senioralia

W latach 2018 – 2019 dwukrotnie odbyły się dębickie Senioralia, których MOPS był współorganizatorem.  Impreza skierowana była do seniorów z powiatu dębickiego, tj. osób w wieku 60+. Głównym celem Dębickich Senioralii było zachęcenie osób starszych do aktywnego stylu życia, przekazanie im wiedzy prozdrowotnej oraz wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swoje pasje, zainteresowania i ciekawie spędzać wolny czas.

Senioralia 2019

Każdego roku w okresie Bożego Narodzenia seniorów uczęszczających na zajęcia w Ośrodkach Wsparcia dla osób starszych, odwiedzał Zespół Ludowy „Morsy”., Tradycją stało się celebrowanie przez Seniorów polskiej tradycji związanej ze spotkaniami przy świątecznym stole i wspólnym śpiewaniem kolęd.

Od kilku lat, cyklicznie dla Seniorów, organizowane były kursy i warsztaty obsługi nowych technologii tj. komputer, smartfon czy tablet. Dzięki zapobiegliwości organizatorów, w obecnej pandemicznej rzeczywistości kontakt z Seniorami pozostającymi w swoich domach stał się dużo łatwiejszy.

Ośrodki Wsparcia dla Seniorów w swojej ofercie miały zajęcia z arteterapii oraz rękodzieła artystycznego. Ich kreatywność i zdolności można było podziwiać podczas Kiermaszów Świątecznych, gdzie niejednokrotnie byli nagradzani.

Senioralia 2019

Od roku 2018r. w dziennym DDS+ prowadzone są warsztaty z muzykoterapii. Owocem zajęć jest powstały w 2020r. Zespół Senioralny, wykonujący popularne utwory. Zespół po raz pierwszy zaprezentował się w czerwcu 2020r. podczas corocznego Pikniku Pokoleń, na którym Seniorzy bawili się wspólnie z dziećmi i młodzieżą z PWD Zgrana Paka.

Spotkania wigilijne.

Co roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy organizuje spotkania wigilijne dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych. Uczestniczy w nich około sto osób, a do kolejnych pięćdziesięciu- leżących, które z uwagi na swój stan zdrowia nie mogą opuszczać domów posiłek wigilijny jest dowożony.

Podczas spotkań wigilijnych zebrani wspólnie śpiewają kolędy, łamią opłatkiem, a także modlą się przy współudziale władz miejskich i księży z dębickich parafii. 

Dębicka Karta Dużej Rodziny i Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Od 2014 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej wydawane są Dębicka Karta Dużej Rodziny i Ogólnopolska Karta Dużej Rodzony.

Z Dębickiej Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać rodziny zamieszkałe pod wspólnym adresem na terenie miasta Dębicy, składającą się z rodziców/rodzica lub opiekunów/opiekuna, rozliczających się z podatku dochodowego na rzecz Gminy Miasta Dębica i mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się/studiuje.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Od 1 stycznia 2019 r. o Kartę Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki do przyznania karty, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Karta dla tych rodziców będzie wydawana dożywotnio.

Obecnie Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom, w tym zastępczym, którzy wychowują lub w przeszłości wychowali, co najmniej troje dzieci.

Do chwili obecnej wydano dla mieszkańców Dębicy 8288 Kart Dużej Rodziny.

Szlachetna Paczka

Od 2012 roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy, jako wolontariusze włączają się w ogólnopolską akcję pn. Szlachetna Paczka.  Wskazują rodziny, które z uwagi na niski dochód, choroby i problemy życiowe wymagają pomocy. Kontaktują się z Darczyńcami, a następnie podczas Weekendu Cudów dostarczają do domów osób obdarowywanych, przygotowane przez Darczyńców paczki.

Szlachetna paczka w MOPS Dębica

 Co roku pomoc w ramach tej akcji otrzymuje, od naszych pracowników, ponad 10 rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Rodzinna Majówka.

Od 2016 roku pracownicy socjalni i asystenci rodzin opracowują projekt socjalny pn. Majówka rodzinna. Skierowany jest on do rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze i ma na celu zintegrowanie rodzin, zacieśnienie więzi wewnątrzrodzinnych oraz krzewienie nawyku rodzinnego spędzania wolnego czasu.

Co roku w Majówce bierze udział około 40 osób, które w swobodnej atmosferze spotkania, uczestniczą w grach  i zabawach  angażujących całe rodziny. W ramach pikników odbywają się warsztaty dla dzieci i rodziców.

Kolonie dla dzieci.

W okresie letnim dzieci pochodzące z najuboższych rodzin z terenu naszego miasta mają możliwość wyjazdu kolonijnego do ciekawych zakątków kraju. Kolonie organizuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, a pracownicy socjalni i asystenci rodzin, typują rodziny, z których dzieci wyjeżdżają na dwutygodniowy wypoczynek letni. Co roku z tej formy wypoczynku korzysta blisko 30-ro dzieci w wieku 6-18 lat.

W roku 2017 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy podjął współpracę z fundacją Muszkieterów, dzięki której zdolne dzieci z uboższych rodzin mogły wyjechać na wypoczynek letni nad polskie morze.  Wyjazd w całości był sponsorowany przez Fundację Muszkieterów w ramach akcji charytatywnej pod nazwą „Wakacje z Muszkieterami” przy  współpracy z przedsiębiorcą prowadzącym sklep Bricomarché w Dębicy.

Zbiórka zabawek i nakrętek.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy w ramach dodatkowo podejmowanych czynności organizują zbiórkę zabawek używanych.

Zabawki oraz klocki, farby, kredki, puzzle i gry dostarczane są dzieciom z rodzin, które objęte są wsparciem tut. Ośrodka oraz otrzymują je także placówki wsparcia dziennego działające w strukturach MOPS.

W ramach pomocy chorym dzieciom z terenu naszego miasta pracownicy organizują stałą zbiórkę plastikowych nakrętek, od napojów, oleju, kawy rozpuszczalnej, środków czystości lub innych detergentów, które dostarczają osobom potrzebującym.

Klęski żywiołowe.

W latach 2009, 2010, 2019, 2020 nasze miasto nawiedziły zjawiska atmosferyczne, które przyniosły ze sobą klęski żywiołowe. Najpierw powódź i osuwiska a następnie silne, porywiste wiatry.

Mieszkańcy musieli poradzić sobie ze zniszczeniami, zalanymi domami czy zerwanymi dachami. Pomocą służyli im pracownicy socjalni naszego Ośrodka. Na pierwszej linii pomocy, najpierw szacowali szkody, następnie przyznawali pomoc finansową lub rzeczową oraz pomagali w usuwaniu szkód.

Wizyty studyjne.

Od 2018 roku do naszego Ośrodka, w ramach wizyt studyjnych, przyjeżdżają pracownicy ośrodków pomocy społecznej z innych gmin, które tak jak MOPS Dębica przystąpiły do projektów rządowych, mających na celu oddzielenie pracy socjalnej od administracyjnej i usług świadczonych przez ops w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest oddzielenie pracy socjalnej od administracyjnej oraz usług.

Łącznie przeprowadziliśmy siedem wizyt studyjnych, w których wzięło udział ponad sto osób. W trakcie wizyt zapoznaliśmy gości z podejmowanymi przez nas działaniami oraz przedstawiliśmy opracowane  rozwiązania modelowe, sposoby ich wprowadzania w system pomocy i integracji społecznej oraz rekomendowaliśmy dobre praktyki. Dla wszystkich takie spotkania są możliwością wymieniania się wiedzą i doświadczeniami związanymi z prowadzoną działalnością oraz realizacją projektów.

Działania Placówek Wsparcia Dziennego.

W latach 2015 – 2020 Placówki Wsparcia Dziennego realizowały następujące projekty:

1.Fundacja Przyjaciółka „Wypełnij plecak 2015”

 1. Fundacja Przyjaciółka „Wakacyjne wędrowanie „
 2. Fundacja Przyjaciółka „ Z plecakiemprzez kraj”
 3. Fundacja Przyjaciółka „Podróżnik to ja”
 4. Fundacja Przyjaciółka „Ferie – sposób na nudę”
 5. Fundacja Przyjaciółka „Zimowe igraszki”
 6. Uwierz w siebie
 7. „Bądź cool – bez używek
 8. „Młody człowiek duże szanse”

9 „Witaj w klubie”

 1. „Mała inwestycja w siebie”
 2. „Aktywna rodzina”
 3. Warsztaty o zdrowym odżywianiu z Bonne Santé
 4. „Daktyloskopia” – cykl spotkań z koła Studenckiego z Politechniki Rzeszowskiej

14.”Pedagogika Cyrku”

Projekty były realizowane dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, sponsorom oraz dzięki współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami, które w ramach realizowanych własnych zadań, projektów, jako grupę docelową rekrutowali dzieci uczęszczające do naszych placówek.   

Projekty Unijne realizowane w latach 2015-2020.

Czas na aktywność w mieście Dębica”: zakończyła się jego realizacja w 2015 roku. Objął działaniami 471 osób  (337 K  i 134 M) bezrobotnych, korzystających z pomocy Ośrodka. MOPS pozyskał  kwotę 3 619 639, 04 złotych z Europejskiego Funduszu Społecznego na jego realizację tj. działania aktywizacji społecznej i zawodowej.

„Utworzenie Akademia Zdrowia: wzrost jakości świadczonych usług i rozszerzenie oferty dla lokalnej społeczności, w ramach poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej RPO WP na lata 2014-2020. Projekt zakładał remont budynku przy ulicy Mościckiego- Domu Dziennego Pobyt, który został następnie przekształcony w Dzienny Dom Senior+.  

  Całkowita wartość projektu wyniosła1 596 212,50 zł, natomiast wysokość dotacji to 1 356 339,88 zł (85% kosztów kwalifikowanych). Realizacja w 2016 roku.

Seniorom na Ratunek: realizacja 2017-2018 Główny cel projektu to poprawa codziennego funkcjonowania niesamodzielnych osób powyżej 65 roku życia.                                          \\

Formy wsparcia:- teleopieka – dla 10 osób, usługi opiekuńcze – dla 12 osóbspecjalistyczne usługi opiekuńcze – dla 6 osób pomoc sąsiedzka – dla 20 osób

Całkowita wartość projektu: 860 362,00 zł

Reorganizacja Ośrodka: czas trwania 2017-2019

Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w tut. Ośrodku.

Całkowita wartość projektu wynosi 359 900,64 zł. Projekt jest w całości finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości pracy pracowników socjalnych oraz całego Ośrodka. Wprowadzone w wyniku działań projektowych zmiany powinny wprowadzić rozwiązania optymalizujące wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników i wpłynąć na zwiększenie udziału pracy socjalnej w  podejmowanych codziennie czynnościach.

Aktywna Rodzina: czas realizacji 2018-2019

Projekt skierowany jest do 37 rodzin z terenu miasta Dębica. Celem projektu było utworzenie 15 nowych miejsc w trzech istniejących Placówkach Wsparcia Dziennego w Dębicy (świetlicach środowiskowych), rozszerzenie ich oferty wsparcia, oraz zapewnienie rodzinom mającym problemy opiekuńczo – wychowawcze usług wsparcia rodziny. Projekt przewiduje aktywizację i angażowanie w działania wszystkich członków rodziny – dorosłych i dzieci. Całkowita wartość projektu: 928 745,50 zła dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 862 865,50 zł.

Wspierajmy Razem: realizacja 2019-2020 Celem projektu Wspierajmy razem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych oraz poprawa codziennego funkcjonowania dla 45 osób niepełnosprawnych lub niesamodzielnych w wieku powyżej 18 roku życia, które ze względu na zły stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Projekt kierowany jest do mieszkańców miasta Dębica.

Działania podjęte w ramach projektu mają zwiększyć dostęp i objąć wsparciem uczestników usługami asystenckimi dla 15 osób niepełnosprawnych i sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi dla 30 osób niesamodzielnych. Wartość projektu: 1 992 600,-

Lepsza Przyszłość Zgranej Paki: od XI 2020

Efektami działań podejmowanych w ramach ww. projektu będzie utworzenie 15 nowych miejsc oraz rozszerzenie oferty wsparcia w trzech w istniejących Placówkach Wsparcia Dziennego w Dębicy, o realizację zajęć opiekuńczych oraz zajęć kształtujących kompetencje kluczowe dla dzieci w wieku 6-18 lat, oraz zapewnienie dla 30 rodzin mających problemy opiekuńczo – wychowawcze usług wsparcia rodziny m.in: asystenta rodziny, pracownika socjalnego, grupę wsparcia dla rodziców, kształtowania kompetencji społecznych i kompetencji życiowych oraz pomoc doradczą m. in. psychologiczną i prawną.W ramach działań zaplanowano także pracę podwórkową na terenie Parku Skarbka Borowskiego  w Dębicy. Całkowita wartość projektu: 770 515,00 zł a dofinansowanie projektu z UE: 716 515,00 zł.

W listopadzie 2020r. rozpoczęła się  rekrutację dzieci i młodzieży projektu.

W latach 2015 – 2020 pozyskaliśmy ze środków unijnych na powyższe działania kwotę 9 768 222 zł w ramach ogłaszanych konkursów.

Projekty realizowane przez MOPS i Stowarzyszenie Pomocy Społecznej Ad Astram dla dzieci, młodzieży i seniorów w latach 2015-2020.

Konkursy Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej – na kwotę 156 927, – dla 271 osób

Konkursy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – na kwotę 66 000, – dla 145 osób

Kuratorium Oświaty –na kwotę 39 640, – dla 40 osób

Projekty realizowane na rzecz osób bezrobotnych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 „Aktywność przeciw wykluczeniu”. Grupą docelową było łącznie 10 osób – klientów MOPS z terenu miasta Dębica, niezatrudnionych, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poprzez kompleksowość i indywidualizację wsparcia przezwyciężone zostały bariery psychologiczne, wzrosła gotowość do podjęcia zatrudnienia.

Na realizację projektu pozyskano 50 000, – ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej(2015 rok).

Budujemy nową przyszłość”. Celem projektu było wsparcie 15 osób bezrobotnych (mężczyzn) z terenu miasta Dębica, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz poprawa zasobów gminnego mieszkalnictwa socjalnego. Działania wsparcia osób bezrobotnych podejmowane były w Klubie Integracji Społecznej i prowadzone w formie warsztatów przez specjalistów takich jak: doradcę zawodowego, psychologa i trenera kontaktów interpersonalnych.

Na realizację projektu pozyskano 100 000, – ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.(2015 Rok)

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z europejskiego Funduszu Społecznego pomocy najbardziej potrzebującym. Na zlecenie Gminy Miasta Dębica w naszym mieście Program realizowany jest przez Stowarzyszenie „ Ad Astram” w Dębicy we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębicy.

Celem programujest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w tym okresie w działaniach w ramach środków towarzyszących.

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

W latach 2015 – 2020 najubożsi mieszkańcy naszego miasta otrzymali 21 878 paczek żywnościowych.

Po podsumowaniu naszych dokonań przyszedł czas, na podziękowania wszystkim osobom, bez, których nie udałoby się dotrzeć do tego miejsca, w którym dzisiaj jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dziękujemy wszystkim pracownikom za ich trud zaangażowanie i sumiennie wykonywaną pracę.

Dziękuję także wszystkim, z którymi, na co dzień współpracujemy i którzy wspierają codzienny trud naszej pracy.

Niesienie pomocy potrzebującym wymaga nie tylko doskonałej orientacji w przepisach prawa, ale przede wszystkim ogromniej wrażliwości i wielkiej empatii, których nie brakuje pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy.

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.