Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Sesja Rady Gminy Dębica

31 stycznia 2023r. o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica odbędzie się posiedzenie Rady Gminy Dębica.

Porządek obrad posiedzenia:

………………………………………

 1. Otwarcie posiedzenia oraz przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w formie inkasa oraz ustanowienia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
  i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dębica środków stanowiących fundusz sołecki.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Dębica na rok 2023.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dębica na rok 2023.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębica.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie okreslenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłków lub żywnościowych albo świadczenie rzeczowe
  w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone
  w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
  w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2020-2023.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Bezpieczny Senior 65+” w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 w Gminie Dębica”.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy o współpracę pomiędzy samorządami Miasta Icznia (obwód czernihowski, Ukraina) oraz Gminy Dębica (województwo podkarpackie, Polska).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy w ramach „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – uczniów szkół z terenu Gminy Dębica”.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w nauce dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Dębica”.
 18. Zatwierdzenie Raportu z monitoringu dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dębica na lata 2016-2024.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.