III sesja Rady Miejskiej w Dębicy odbędzie się 10 grudnia

10 grudnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 2. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2018 r.
 3. Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
 4. Uchylenia uchwały w sprawie upoważniania do zaciągnięcia zobowiązana finansowego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Grottgera”.
 5. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 6. Dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Dębica za pomocą innego instrumentu płatniczego w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
 7. Budżetu Gminy Miasta Dębica na 2019 r.
 8. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Miasta Dębica.
 9. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2019 r.
 10. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym.
 11. Zmiany  uchwały Nr XXXIX/436/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,  których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Dębica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawki opłat za korzystanie  przystanków komunikacyjnych zmienionych uchwałą Nr XLVIII/523/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.
 12. Zmiany uchwały Nr LIV/573/2018 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 października 2018 r. o przystąpieniu Gminy Miasta Dębica do spółki pod nazw: „MDR Dębica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
 13. Sprzedaży części nieruchomości położonej przy ulicy Gawrzyłowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
 14. Założenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Dębicy.
 15. Założenia Szkoły Podstawowej Nr 6 w Dębicy.
 16. Przyjęcia zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wpierania osób niepełnosprawnych oraz wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy”.
 17. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 18. Zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębicy na 2019 r.

 

IV. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

V. Interpelacje i zapytania radnych.

VI. Wnioski radnych.

VII. Sprawy różne.

VIII. Zamknięcie sesji.

 

                          Przewodniczący

                   Rady Miejskiej w Dębicy

                   mgr inż. Mateusz Cebula