Inwestycja przeciwpowodziowa za 11,5 miliona zakończona

W najbliższy poniedziałek, 10 grudnia odbędzie się oficjalny odbiór zrealizowanej za 11,5 miliona złotych inwestycji przeciwpowodziowej w Dębicy. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50 + 500 – 57 + 800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. podkarpackie” , która ma za zadanie zabezpieczyć mienie i życie 241 mieszkańców Dębicy i Kędzierza oraz znajdujące się na tym terenie budynki użyteczności publicznej realizowane było przez kilkanaście ostatnich miesięcy.

“Konieczność realizacji projektu wynikała z faktu, że rzeka Wisłoka już wielokrotnie, generowała wysokie straty powodziowe, m.in. na terenach miasta i gminy Dębica. Zrealizowane roboty o wartości ponad 11,5 mln zł polegały na budowie nowych i rozbudowie istniejących odcinków prawostronnego obwałowania rzeki Wisłoki na łącznej długości 4,418 km. wraz z infrastrukturą towarzyszącą – przepusty, przejazdy i drogi przywałowe” – mówi Krzysztof Gwizdak, kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej w Państwowym Gospodarskie Wodnym Wody Polskie.

Wybudowana infrastruktura przeciwpowodziowa przyczyni się do zwiększenia odporności obszarów miasta i gminy Dębica na zagrożenia spowodowane niekorzystnymi zmianami klimatycznymi. Efekty projektu zapewnią ochronę mienia i życia 241 mieszkańców, jak również ochronę obiektów infrastruktury technicznej, obiektów użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw zlokalizowanych w zurbanizowanym obszarze zalewowym.

Przedmiotowe przedsięwzięcie jest już trzecim projektem zakończonym w drugim półroczu br. przez RZGW w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”.

Na podstawie informacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.