Odwiert geotermalny w Dębicy coraz bliżej

Dwie firmy zgłosiły swoje oferty na wykonanie odwiertu geotermalnego do celów ciepłowniczych na terenie miasta Dębica. Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na inwestycję, która w przeważającej mierze ma zostać sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nastąpiło 7 czerwca 2019. Wartość inwestycji została oszacowana na ponad 20 milionów złotych.

Informacja o przetargu na wykonanie tej inwestycji została ogłoszona już w połowie maja 2019 roku. W przedłużonym później do 7 czerwca terminie składania ofert swoje oferty złożyły dwie firmy: Exalo Drilling SA z Piły oraz G-Drilling SA z Warszawy. Pierwsza z firm zaproponowała cenę 20 888 352 zł. i w jej ramach wykonanie 8 odwiertów geologicznych, natomiast druga z firm przedstawiła jako cenę za wykonanie usługi 22 64 475 i wykonanie dwóch odwiertów.
Miasto Dębica na realizację tego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 20 400 000 zł. Oznacza to, ze do niższej z zaoferowanych przez firmy kwot brakuje nieco ponad 488 tysięcy złotych.

„Na najbliższą, czerwcową sesję Rady Miejskiej złożymy wniosek o zwiększenie kwoty na ten odwiert, tak aby osiągnęła ona wartość określoną w jednej ze złożonych ofert. Jeżeli Rada wyrazi zgodę na zwiększenie o tę kwotę budżetu działamy dalej z realizacją tej inwestycji. Jeśli takiej zgody nie uzyskamy będziemy musieli unieważnić przetarg i zacząć wszystko od nowa” – mówi Lucyna Łagowska, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Dębicy.

Zgodnie z przyjętą w październiku 2017 r. uchwałą Rada Miejska wyraziła zgodę na realizację projektu “Wykonanie badawczego otworu geotermalnego Dębica GT-1 do celów ciepłowniczych na terenie miasta” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach priorytetowego programu “Geologia i górnictwo, część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalni i wód podziemnych” do 100% wydatków kwalifikowanych.
W ramach programu finansowane są przedsięwzięcia związane z wykonaniem odwiertów badawczych w celu rozpoznania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych tj. złóż wód geotermalnych oraz energii cieplnej suchych skał. Wykryte w ramach odwiertu zasoby mogą być wykorzystane na potrzeby energetyki cieplnej i elektrycznej. Dębica złożyła taki wiosek i uzyskał on zgodę głównego geologa kraju.
Według założeń projektu jeden odwiert o długości ponad 3 kilometrów zostałby wykonany w 2019 roku, kolejny z którego możliwe byłoby eksploatowanie wody geotermalnej w późniejszym terminie. Szacowany koszt wykonania dwóch odwiertów i budowy rurociągu doprowadzającego gorącą wodę do ogrzewania bloków i domów to ok. 60-70 mln zł.

Istnienie gorących wód geotermalnych stwierdzono podczas odwiertów wykonywanych w ramach poszukiwań w Dębicy złóż gazu i ropy w latach siedemdziesiątych XX wieku. Wówczas jednak nic w kwestii źródeł geotermalnych na tym terenie nie zrobiono. Teraz po ponad 40 latach pojawia się szansa na zrealizowanie tej inwestycji. Otwór próbny o głębokości ponad 3 kilometrów ma zostać wywiercony przy ul. Rzecznej, na działce Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.

Jeśli inwestycja doszłaby do skutku ogrzewaniem przy użyciu wody geotermalnej objętych zostałoby już za 2 lata blisko 25 tysięcy mieszkańców Dębicy.

Podziel się z innymi
0Shares
0 0