Szukasz pomocy prawnej? Nie jesteś sam!

Do końca 2018 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej mogły korzystać osoby, które spełniały określone warunki. Sytuacja uległa jednak zmianie i to na lepsze! Od 1 stycznia br. znowelizowane przepisy umożliwiają korzystanie z tej formy pomocy każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej porady prawnej. Tego typu wsparcie jest także dostępne w Powiecie Dębickim. Jak to wygląda w praktyce?

Nowe przepisy – zwiększenie dostępu do pomocy prawnej

Nowe przepisy znacznie ułatwiają dostęp do bezpłatnych porad. System jest teraz bardziej elastyczny
i obejmuje także te osoby, które w ramach wcześniej obowiązujących przepisów, nie spełniały wymogów określonych przez ustawę.
Obecnie, osobą uprawnioną do skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej, jest każdy, kto złoży stosowne oświadczenie że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej usługi prawnej. Złożenie ww. oświadczenia, jest jedynym, ale też niezbędnym warunkiem do skorzystania
z nieodpłatnej pomocy prawnej. Jednocześnie, o czym warto pamiętać, nie ma obowiązku udokumentowania dochodu – samo wypełnienie i podpisanie oświadczenia jest wystarczającym warunkiem do uzyskania porady prawnej.

Jak uzyskać wsparcie?

Bardzo prosto. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się na wizytę (rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 690 901 136 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–11.00). Następnie należy przyjść
w umówionym dniu i godzinie na spotkanie z prawnikiem do punktu w wybranej miejscowości.
Każda wizyta w punkcie rozpoczyna się od podpisania wspomnianego oświadczenia – jego wzór jest dostępny w punkcie. Dokładny harmonogram i imienny wykaz prawników udzielających porady prawne dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Dębicy.

W jakich dziedzinach prawa można uzyskać poradę?

Zakres świadczonych porad prawnych udzielanych w punktach jest dość szeroki i obejmuje m.in.: sprawy
z zakresu prawa administracyjnego, rodzinnego, cywilnego, karnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, spadkowego, rzeczowego, a także prawa do opieki zdrowotnej.
Nieodpłatna pomoc nie obejmuje kwestii związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, za wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Jaką pomoc uzyskamy w punkcie?

Przychodząc do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej możemy liczyć na poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Prawnik może wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego lub przygotować projekt pisma w tych sprawach,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism
w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym. W przypadku trudnej sytuacji finansowej otrzymamy projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w różnych rodzajach postępowań.

W wybranych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej może być również świadczona nieodpłatna mediacja – w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej. Usługa może obejmować także rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązania sporu, przygotowanie projektu umowy lub wniosku o mediację, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu oraz pomoc w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. Należy pamiętać, że nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

W przypadku gdy przedstawiony problem nie może być rozwiązany w całości albo w części, w szczególności gdy nie ma wyłącznie charakteru prawnego, prawnik poinformuje o możliwościach uzyskania innej stosownej i darmowej pomocy w wyspecjalizowanych jednostkach.

Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Dębickim:

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

1. Pilzno (Urząd Miasta i Gminy Pilzno, ul. Rynek 6, lokal biurowy nr 17), poniedziałek, środa i piątek w godz. 8:00-12:00, wtorek w godz. 8:00-13:00 i czwartek w godz. 12:30-15:30.

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”:

2. Czarna (Posterunek Policji, ul. Konarskiego 27), poniedziałek, środa w godz.: 8.30–12.30, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8.45–12.45;

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon:

3. Żyraków (Dworek w Żyrakowie, Żyraków 137b), poniedziałek–piątek w godz.: 8.00–12.00;

IV. Pozostałe punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

4. Dębica (Starostwo Powiatowe, ul. Parkowa 28, IV piętro, lokal biurowy nr 409), poniedziałek–piątek w godz. 8.00-12.00;

5. Brzostek (Centrum Kultury i Czytelnictwa, ul. 20-tego Czerwca 4, lokal biurowy na parterze – wejście od parku), poniedziałek–piątek, w godz. 8:00-12:00;

Harmonogram pracy punktów na terenie Powiatu Dębickiego jest również dostępny na stronie Starostwa Powiatowego: http://www.powiatdebicki.pl/

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: 690 901 136 od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 11.00.

Projekt finansowany ze środków Powiatu Dębickiego.

Materiał Partnera