Znoszenie ograniczeń związanych z koronawirusem

Od dziś, 15 maja zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek na otwartym powietrzu, pod warunkiem, że utrzymamy dystans 1,5 metra od innej osoby.

Nie oznacza to zniesienia kontroli Policji w zakresie stosowania się wciąż do obowiązujących nakazów i zakazów ustanowionych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa. Epidemia wciąż trwa i policjanci każdego dnia prowadzą działania, których celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa i w dalszym ciągu będą dbać o to, aby obywatele przestrzegali obowiązujących obostrzeń. 

Od dziś bez maseczki będzie można pozostawać w miejscach ogólnodostępnych na otwartym powietrzu, czyli drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejscach postoju pojazdów, parkingach leśnych. Należy jednak pamiętać, że wciąż obowiązuje zachowanie odległości 1,5 m od drugiej osoby, chyba że zachowanie takiego dystansu nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13-go roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Wymóg ten nie dotyczy osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących. 

Od dziś nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczki w środkach transportu publicznego, w samolotach, na terenie nieruchomości wspólnych np. klatkach schodowych, windach czy garażach podziemnych, w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niz jedna osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej, w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, przy czym za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, w obiektach handlowych lub usługowych i na targowiskach – nie dotyczy to miejsc na otwartym powietrzu.  

Podziel się z innymi
0Shares
0 0