Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za pierwszy kwartał 2014 roku

IMG_1707Za pierwszy kwartał 2014 roku przychody ze sprzedaży Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 532,1 mln zł, a więc są niższe o 3,1 proc r/r. Natomiast zysk netto za pierwszy kwartał 2014 roku wynosi 41,5 mln zł, czyli o 15,5 mln zł więcej r/r. Wpływ na to miały zwiększony zysk z działalności operacyjnej oraz wykorzystywanie ulgi w podatku dochodowym, należnej za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
„Rynek opon w Polsce i w Europie zaczął powoli rosnąć, jednakże w pierwszym kwartale obniżyliśmy ceny naszych produktów, aby utrzymać konkurencyjną pozycję. Stąd przychody ze sprzedaży są nieznacznie niższe, ale dzięki konsekwentnej strategii, zwiększyliśmy w pierwszym kwartale 2014 roku zysk z działalności operacyjnej, który wpłynął na wyższy zysk netto w tym okresie” – powiedział Jacek Pryczek, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych wygenerowała przychody w kwocie 455.0 mln zł, tj. o 28,6 mln zł niższe r/r, ze względu na niższą sprzedaż półfabrykatów oraz zastosowaną obniżkę cen opon. Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za pierwszy kwartał 2014 roku stanowiła 85,5 proc. sprzedaży ogółem, wobec 88,1 proc. w analogicznym okresie 2013 roku. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 77,1 mln zł i wzrosły o 11,5 mln zł dzięki zwiększonemu wolumenowi sprzedanych opon letnich i korzystniejszej strukturze sprzedaży.Zysk z działalności operacyjnej za pierwszy kwartał 2014 roku wynosi 43,7 mln zł, tj. o 35,3 proc. więcej r/r., głównie dzięki oszczędnościom w kosztach produkcji. Przeciętne jednostkowe koszty produkcji zostały obniżone w pierwszym kwartale 2014 roku o 9,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zwiększenie zysku z działalności operacyjnej oraz pozytywny wpływ inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na wysokość podatku dochodowego sprawił, że Spółka uzyskała po pierwszym kwartale 2014 roku wyższy zysk netto o 59,5% r/r. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 28,1 mln zł, tj. o 6,6 mln zł więcej niż w pierwszym kwartale 2013 roku.
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 3,5 mln zł i jest niższy o 3,2 mln zł niż w pierwszym kwartale 2013 roku, głównie z powodu utworzonej rezerwy na koszty restrukturyzacji w wysokości 1,9 mln zł. Koszty złych długów są wyższe o 1,4 mln zł r/r. Inne pozostałe koszty operacyjne są niższe o 0,1 mln zł.
Działalność finansowa za pierwszy kwartał 2014 roku wygenerowała stratę 2,2 mln zł w porównaniu do 0,1 mln zł zysku w analogicznym okresie 2013 roku. Różnice kursowe wygenerowały koszt 1,8 mln zł, wobec przychodu 0,2 mln zł r/r. Koszty dyskonta weksli wyniosły 0,8 mln zł, czyli o 0,2 mln mniej r/r, koszty pozostałych odsetek wyniosły 0,1 mln zł. Z odsetek od wolnych środków pieniężnych uzyskano przychód 0,5 mln zł, tj. o 0,5 mln zł niższy r/r.
Zysk brutto przed opodatkowaniem za pierwszy kwartał 2014 roku wyniósł 41,6 mln zł, czyli o 28,2 proc. więcej r/r.
Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 r.), Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 roku i począwszy od roku 2013 jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Zezwolenie zostało udzielone do roku 2017. Kwota należnej ulgi podatkowej na 31 marca 2014 roku wynosiła 101,0 mln zł w wartości nominalnej oraz 71,6 mln zł w wartości zdyskontowanej. Spółka przyjęła założenie, że w terminie obowiązywania zezwolenia zrealizowane zostaną wszystkie krótkoterminowe różnice przejściowe, a także długoterminowe różnice przejściowe planowane do realizacji w okresie obowiązywania zezwolenia.
Na koniec marca 2014 roku rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 847,8 mln zł i spadły o 3,7 mln zł w ciągu pierwszego kwartału, w związku z naliczaną amortyzacją. Nakłady inwestycyjne wyniosły 17,9 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 20,6 mln zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 1,7 mln zł i pozostały na poziomie porównywalnym do stanu na 31 grudnia 2013 roku. Aktywa obrotowe wyniosły 700,9 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału 2014 roku o 124,8 mln zł. Należności krótkoterminowe wyniosły 437,2 mln zł i wzrosły o 99,8 mln zł, w tym o 104,1 mln zł od jednostek powiązanych. Zapasy wzrosły o 4,7 mln zł do poziomu 113,1 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 146,8 mln zł i wzrosły w ciągu kwartału o 17,2 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 2,2 mln zł, natomiast o 19,4 mln zł wzrósł stan weksli otrzymanych od klientów za sprzedane opony. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 3,2 mln zł, w tym o 2,8 mln zł z tytułu funduszu socjalnego. Aktywa Spółki na 31 marca 2014 roku wyniosły 1 550,6 mln zł i wzrosły w ciągu pierwszego kwartału o 121,1 mln zł. 31 marca 2014 roku zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 573,9 mln zł i w ciągu kwartału wzrosły o 79,6 mln zł. Rezerwy na zobowiązania wzrosły o 5,6 mln zł, w tym z tytułu świadczeń pracowniczych o 4,9 mln zł. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego pozostała na poziomie z końca 2013 roku. Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 24,3 mln zł. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wzrosły o 46,1 mln zł, w tym z tytułu zakupów surowców i usług o 23,6 mln zł oraz podatków o 13,8 mln zł. Zobowiązania długoterminowe zostały obniżone o 0,1 mln zł. Fundusz socjalny zwiększył się o 3,7 mln zł.Na koniec marca 2014 roku kapitał własny Spółki wynosił 976,6 mln zł i zwiększył się w ciągu pierwszego kwartału o zysk netto w kwocie 41,5 mln zł.
Za pierwszy kwartał 2014 roku działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 30,0 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały 62,1 mln zł dodatnich przepływów, wzrost kapitału pracującego 35,0 mln zł ujemnych przepływów, zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów 2,5 mln zł dodatnich przepływów oraz pozostałe tytuły 0,4 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 31,8 mln zł. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 0,6 mln zł. Zapłata odsetek wyniosła 0,1 mln zł, a spłata rat leasingowych 0,5 mln zł. Przepływy pieniężne netto za pierwszy kwartał 2014 roku wyniosły minus 2,4 mln zł. Stan środków pieniężnych zmniejszył się w ciągu pierwszego kwartału 2014 roku o 2,4 mln zł, z 124,8 mln zł na koniec grudnia 2013 roku do 122,4 mln zł na koniec marca 2014 roku.
 
 

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.