Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Prezentacja programu wyborczego kandydatki na burmistrza Brzostku Marii Przebiędy

przebieda1OŚWIATA
Gmina jest organem prowadzącym przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. Rolą gminy jest finansowanie edukacji. Szkoła musi być miejscem bezpiecznym, przyjaznym, otwartym – zapewnić jak najlepsze wychowanie i nauczanie naszych dzieci.
Utrzymamy obecnie funkcjonującą sieć szkół i przedszkoli w Gminie Brzostek.
Zaangażujemy kierownictwa placówek oświatowych do dalszego uczestnictwa w projektach i grantach, które wzbogacą ofertę edukacyjną.
Wspólnie z dyrektorami szkół, domem kultury, biblioteką publiczną, opieką społeczną wypracujemy szeroką ofertę zagospodarowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży (wyjazdy na basen, naukę języków obcych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, półkolonie).
Stworzymy system stypendialny dla dzieci i młodzieży za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.
Będziemy systematycznie remontować placówki oświatowe i doposażać je w nowoczesne narzędzia dydaktyczne.
Utworzymy nowe place zabaw jako miejsca przyjazne dla dzieci i rodziców.
Zapewnimy dzieciom niepełnosprawnym integrację ze środowiskiem.
ROLNICTWO I WIELOFUNKCYJNY ROZWÓJ WSI
Gmina Brzostek była i pozostaje regionem, w której dominują niewielkie gospodarstwa rodzinne.
Wspólnie z ARiMR, ODR, Izbą Rolniczą i ARR pomożemy rolnikom w pozyskaniu środków unijnych na lata 2014-2020 w ramach: wsparcia bezpośredniego gospodarstw małoobszarowych, programów rolno-klimatycznych, modernizacji gospodarstw.
Będziemy wspomagać rolników w podejmowaniu działań w zakresie poprawy dochodowości gospodarstw poprzez:
– inicjowanie powstawania gospodarstw agroturystycznych, edukacyjnych i ekologicznych,
– wsparcie merytoryczne i organizacyjne w przygotowaniu rolników do prowadzenia sprzedaży bezpośredniej oraz przetwórstwa na poziomie gospodarstwa rolnego,
– pomoc w wypromowaniu i rejestracji produktów lokalnych, tradycyjnych i ich sprzedaży,
– pomoc przy ubieganiu się o środki na zakładanie działalności gospodarczej w gospodarstwach i tworzeniu dodatkowych źródeł dochodu.
Zorganizujemy konkursy promujące „piękno brzosteckiej wsi” np. na ziołowy ogródek, konkursy sołectw.
Stworzymy warunki do rozwoju i aktywizacji twórców ludowych.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Jednym z głównych zadań gminy jest tworzenie korzystnych warunków rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
Stworzymy aktywnie działający punkt informacyjny dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, w którym każdy uzyska informacje o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego, rzeczowego, merytorycznego oraz prawnego.
Zapewnimy przedsiębiorstwom pomoc w uzyskaniu środków finansowych z Unii Europejskiej.
Będziemy wspierać przedsiębiorców poprzez współpracę z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy celem zmniejszenia stopy bezrobocia mieszkańców naszej gminy.
Zorganizujemy spotkania z przedsiębiorcami w celu przedstawienia planu inwestycyjnego gminy na dany rok oraz zebrania opinii, oczekiwań z ich strony.
Rozpoczniemy szeroką promocję Brzostku jako miasta przychylnego dla inwestorów.
POMOC SPOŁECZNA
Solidarność z potrzebującymi pomocy jest prawnym i moralnym obowiązkiem samorządu. Każdy potrzebujący wsparcia w trudnej sytuacji musi je otrzymać.
Podejmiemy działania zmierzające do zmniejszenia bezrobocia – spółdzielnia socjalna, roboty publiczne, staże.
Zapewnimy współpracę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dyrektorami szkół i przedszkoli, organizacjami pozarządowymi, sołtysami celem objęcia opieką dzieci z rodzin wymagających pomocy, osób starszych, samotnych i wszystkich poszkodowanych przez los.
Wspólnie z Caritas i MOPS zorganizujemy spotkania rodzin wielodzietnych z naszej gminy w celu integracji społecznej.
Będziemy prowadzić działania na rzecz osób niepełnosprawnych w celu likwidacji barier architektonicznych.
Wygospodarujemy kolejne mieszkanie zastępcze na wypadek klęsk żywiołowych.
Podejmiemy działania mające na celu promowanie wolontariatu i jego rozwój.
ZARZĄDZANIE POWODZIOWE
W obliczu zagrożeń naturalnych musimy ściśle współpracować ze służbami odpowiedzialnymi za ochronę ludzi i mienia w celu zmniejszenia skutków powodzi.
Stworzymy wieloletnią strategię gminy w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.
Będziemy zabiegać w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej oraz w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji o utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracyjnych, regulacje cieków wodnych i budowę urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej.
Wypracujemy na szczeblu gminy szybki system informacji o zagrożeniach oraz organizacji akcji ratowniczych.
Wygospodarujemy środki w budżecie gminy na wykonanie i pogłębienie rowów przy drogach gminnych oraz poprawę przepływów.
OCHRONA ZDROWIA I ŚRODOWISKA
Zdrowe i nieskażone środowisko to dobre dziś dla nas i lepsze, bezpieczne jutro dla naszych Dzieci i Wnuków.
Będziemy wspierać zadania organizacji pozarządowych promujących zdrowy styl życia poprzez dotacje i pozyskiwanie środków pozabudżetowych.
W dziedzinie zdrowia będziemy zabiegać o wprowadzenie bezpłatnej, szerszej oferty profilaktyki stomatologicznej dla dzieci z przedszkoli i szkół.
W miarę możliwości rozbudujemy sieci wodociągowe i kanalizacyjne w sołectwach.
Będziemy realizować program usuwania azbestu.
Przeprowadzimy edukację mieszkańców w zakresie możliwości pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
BEZPIECZEŃSTWO
Bezpieczeństwo dzieci i rodzin jest wartością nadrzędną w szkole, na terenie miasta i gminy oraz w domu.
Zapewnimy ścisłą współpracę Samorządu z Policją w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy.
Doposażymy Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt specjalistyczny.
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
W związku z nową pulą środków unijnych przeznaczoną do wykorzystania w latach 2014-2020 należy ubiegać się o dotacje na zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury technicznej.
Będziemy systematycznie remontować drogi gminne i eliminować uciążliwości poruszania się po nich.
Nawiążemy współpracę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządem Dróg Wojewódzkich i Zarządem Dróg Powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierowców.
Podejmiemy działania w zakresie budowy chodników dla pieszych.
W miarę możliwości będziemy dokonywać rewitalizacji centrum miasta.
KULTURA, SPORT I REKREACJA
Poprzez kulturę i sport będziemy dążyć do poprawy zdrowia mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych obywateli.
Będziemy kultywować tradycje patriotyczne przypominające o bogatej historii Gminy Brzostek.
Ustanowimy nagrody Burmistrza Brzostku za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, rozwoju kultury i osiągnięć w dziedzinie sportu.
Zwiększymy ilość i atrakcyjność imprez oferowanych przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, szczególnie w okresie wakacyjnym i feryjnym (koncerty, wyjazdy na lodowisko, warsztaty teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.).
Utworzymy Centrum Wsparcia Inicjatyw Sportowych na rzecz rozwoju sportu w naszej gminie. Udzielimy merytorycznego wsparcia kierownictwu klubów sportowych w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych na dalszy rozwój.
W kalendarzu imprez w Gminie Brzostek na stałe umieścimy: Gminne Obchody Dnia Dziecka, Festiwal Zapomnianych Zawodów, Gminny Mityng Lekkoatletyczny, Brzostecki Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Brzostku, Memoriał Siatkarski.
Utworzymy mini skatepark.
Podejmiemy stałą współpracę z Kołem Wędkarskim Wisłoka w miejscowości Klecie.
Będziemy wspierać działalność Kół Gospodyń, stowarzyszeń oraz organizacji zrzeszających emerytów, rencistów.
ZARZĄDZANIE I SAMORZĄDNOŚĆ
Samorząd, to przede wszystkim mieszkańcy – ich potrzeby, problemy i oczekiwania są najważniejsze.
Stworzymy referat odpowiedzialny za pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej.
Podejmiemy współpracę z sąsiednimi gminami w celu pozyskiwania środków pomocowych.
Wyodrębnimy w budżecie gminy środki na mikrodotacje oraz pożyczki na realizowane projekty dla stowarzyszeń, klubów sportowych, organizacji młodzieżowych.
Zapewnimy skuteczną promocję miasta i gminy np. poprzez udział w targach promujących nasz region.
SZANOWNI PAŃSTWO
W celu zrealizowania zaproponowanych Państwu zamierzeń, będę konstruktywnie współpracowała z Radą Miejską, Paniami i Panami Sołtysami, Radą Powiatu w Dębicy, Radnymi Sejmiku, Urzędem Marszałkowskim i Wojewódzkim oraz Mieszkańcami Miasta i Gminy Brzostek.
Kandyduję na stanowisko Burmistrza Brzostku z Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólnota Ziemi Dębickiej z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli moja kandydatura spełnia Państwa oczekiwania, to pięknie zapraszam na wybory w dniu 16 listopada 2014 roku.
Ośmielam się prosić o poparcie, dziękuję za każdy głos.
Z wyrazami szacunku i nadzieją na współpracę.
Maria Przebięda
i kandydaci na radnych
Wspólnoty Ziemi Dębickiej
Materiał wyborczy KWW Wspólnota Ziemi Dębickiej

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.