Previous
Next
Previous
Next

14 listopada odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Dębicy –

ratusz314 listopada 2016 r. o godz. 9. 00 w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2
odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Dębicy
Porządek obrad :
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Podjęcie uchwał w sprawie:
-Przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy.
-Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy.
-Przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy.
-Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dębicy.
-Wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Dębica porozumienia o współpracy z Województwem Podkarpackim oraz Gminą Czarna (powiat dębicki), Gminą Świlcza, Gminą Sędziszów Małopolski, Gminą Krasne, Miastem Łańcut i Gminą Łańcut w celu realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
-Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sędziszów Małopolski.
-Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2016 r.
-Wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn. „Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy w celu nadania mu funkcji Regionalnego Centrum Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych”.
-Wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn. „Renowacja zabytkowej części Domu Kultury Śnieżka w Dębicy”.
-Zwolnienia z opłaty od posiadania psów.
-Wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Miasta Dębica.
-Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
-Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Miasta Dębica.
-Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębica na 2017 r.
-Uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.
-Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym.
-Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Mościckiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
-Sprzedaży części nieruchomości położonej przy skrzyżowaniu ulic Piekarskiej i Kościuszki w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
-Sprzedaży części nieruchomości położonej przy ulicy Pana Tadeusza w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.
-Ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 398/5, 418/3, 422/9, 418/4, 424/2 położone w obrębie 4 jednostki ewidencyjnej miasta Dębica.
-Odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działek nr 1278/4, 1279/4 i 1280/6 położonych w obrębie 4 jednostki ewidencyjnej miasta Dębica stanowiących własność osób fizycznych.
-Nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica w trybie komunalizacji nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
-Nabycia prawa użytkowania wieczystego.
-Wyrażeni zgody na udzielenie bonifikat.
-Zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Dębica zaliczanym do sektora finansów publicznych.
-Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu opieką i usługami Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębicy uczestników z terenu innej gminy niż Gmina Miasta Dębica.
-Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
-Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010, obszaru położonego w rejonie ul. Świętosława w Dębicy.
-Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Świętosława w Dębicy.
-Zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych.
-Informacja Komisji Budżetu, Handlu i Usług nt. „Analiza wykonania budżetu Miasta Dębica za I półrocze 2016 r.”
-Informacja Komisji Infrastruktury nt. „Ocena rozwiązań i sprawdzenie funkcjonowania infrastruktury miejskiej po przebudowie linii kolejowej na terenie miasta z uwzględnieniem rozwiązań komunikacyjnych i spływem wód opadowych”.
-Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.
-Interpelacje radnych.
-Zapytania radnych i wolne wnioski.
-Sprawy różne.
-Zamknięcie sesji.

Podziel się z innymi

Shares

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.