Wolontariusz Powiatu Dębickiego 2017. Zgłoś kandydata!

plakat wolDo 24 listopada br. (piątek, do godz. 15.00) można zgłaszać kandydatów do konkursu „Wolontariusz Powiatu Dębickiego 2017”, który organizują wspólnie Powiat Dębicki oraz Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w Dębicy. – Przedsięwzięcie ma służyć publicznej prezentacji sylwetek osób wyróżniających się wyjątkową empatią i aktywną postawą w zakresie działań wolontariackich. Umożliwi również promocję i popularyzację wartościowych akcji charytatywnych – mówi Mateusz Pasek, Wicestarosta Powiatu Dębickiego.
Kapituła konkursowa wyłoni laureatów w czterech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz osoby dorosłe. Nominacje mogą składać organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje publiczne i niepubliczne, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze działające na rzecz mieszkańców powiatu dębickiego, również grupy nieformalne i osoby fizyczne za potwierdzeniem działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która o tym fakcie zaświadczy.
Zgłoszenia (tj. Formularz zgłoszeniowy) należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia „Uwierz w siebie” (ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica) lub złożyć osobiście w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 15.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia). Oficjalne ogłoszenie wyników, połączone z uroczystą galą, odbędzie się w grudniu 2017 r.
Informacje o konkursie pod nr tel. 698 816 311.
Serdecznie zachęcamy do prowadzenia i dokumentowania aktywnego wolontariatu na terenie powiatu dębickiego oraz do udziału w konkursie!
 
—————————————————————————————————-
REGULAMIN KONKURSU   „Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego”
§1
Konkurs „Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego” organizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Dębicy i Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” w ramach realizowanego zadania publicznego „Promocja i organizacja wolontariatu”, przy współfinansowaniu ze środków Starostwa Powiatowego.
Celem konkursu jest:
promocja wolontariatu dębickiego w mieście i regionie,
wskazanie różnych form pracy wolontarystycznej,
podziękowania wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego,
prezentacja ciekawych sylwetek wolontariuszy i wyjątkowych akcji wolontarystycznych,
promocja postaw prospołecznych.
W ramach konkursu mogą być zgłaszani wolontariusze działający w obszarach:
pomoc społeczna i ochrona zdrowia,
edukacja, sport i kultura,
rozwój lokalny i demokracja,
ekologia,
wolontariat pracowniczy,
wolontariat szkolny.
§2
Za działania wolontarystyczne, dla potrzeb niniejszego konkursu uznaje się dobrowolne, świadome i bezpłatne działania na rzecz innych osób lub instytucji/organizacji, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie lub przyjacielskie. Pozostałe kryteria wolontariatu obowiązują zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w okresie od listopada 2016 r. do listopada 2017 r., w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej.
Nominacje do konkursu „Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego” mogą składać organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje publiczne i niepubliczne, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze działające na rzecz mieszkańców powiatu dębickiego. Nominacje mogą składać również grupy nieformalne i osoby fizyczne za potwierdzeniem działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.
Nominujący mogą zgłosić do dwóch kandydatów (w jednej kategorii).
§3
Zgłoszeń do konkursu należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Dla każdego kandydata należy wypełnić odrębny formularz.
Formularz, o którym mowa w pkt. 1 dostępny jest na stronie http://www.powiatdebicki.pl lub http://www.uwierzwsiebie.pl
Nominowani kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych, w tym m.in. promocji konkursu i jego laureatów.
§4
Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”, ul. Sportowa 24, 39-200 Dębica, lub złożyć osobiście w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.
Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 24 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 15.00 (decyduje data wpływu zgłoszenia).
§5
Oceny zgłoszeń, wyboru laureatów, wyróżnionych wolontariuszy dokona powołana przez Organizatorów Kapituła Konkursu.
W skład Kapituły mogą wchodzić osoby zaufania publicznego, autorytety społeczne, gospodarcze oraz inne osoby zaproszone przez organizatorów. Kapituła wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
W przypadku braku jednomyślności pomiędzy członkami Kapituły, Przewodniczący zarządza głosowanie. Decyzje podejmuje się zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% składu Kapituły.
W przypadku równej liczby głosów, decydującym jest głos Przewodniczącego Kapituły.
Dokonując oceny Kapituła będzie brała pod uwagę następujące cechy kandydatów: zaangażowanie, innowacyjność działania, skuteczność, partnerstwo w podejmowanych działaniach.
Kapituła spośród zgłoszonych kandydatur wyłoni po jednym laureacie w kategoriach:
„Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego”:
uczeń szkoły podstawowej,
uczeń gimnazjum,
uczeń szkoły ponadgimnazjalnej.
„Wolontariusz Roku 2017 Powiatu Dębickiego”:
osoba pełnoletnia, z wyłączeniem w/w osób.
Wyboru laureatów Konkursu Kapituła dokona do dnia 30 listopada 2017 r.
Po zakończeniu prac Kapituły sporządza się protokół.
Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.
Członkowie Kapituły oraz inne osoby biorące udział w jej posiedzeniach zobowiązane są do zachowania tajemnicy informacji o wynikach prac Kapituły do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników Konkursu.
Organizację pracy Kapituły, w tym przygotowanie spotkań, dostarczenie niezbędnych materiałów, sporządzenie protokołu, a także gromadzenie i przechowywanie dokumentacji pracy Kapituły zapewnia Stowarzyszenie „Uwierz w siebie”.
§6
Laureaci zostaną zaproszeni na „Galę wolontariatu”, która odbędzie się w grudniu 2017 roku, gdzie nastąpi wręczenie nagród.
O terminie i miejscu uroczystości, o której mowa powyżej, laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową.
§7
Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawa zmiany regulaminu konkursowego.
W sprawach interpretacji i wymogów regulaminowych, decyzje podejmują organizatorzy konkursu lub osoba przez nich upoważniona.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.