Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego podała informację o wynikach naboru w konkursie o grant na kapitał obrotowy. Pieniądze rozeszły się błyskawicznie.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego podała dziś informację o naborze na granty dla przedsiębiorców.

„Kwota alokacji przeznaczona na wsparcie projektów – 39 425 606,54 zł, w tym:

– działalność turystyczna i okołoturystyczna – 11 827 681,96 zł

– działalność pozostała – 27 597 924,58 zł

W ramach naboru od 12.08.2020, od godz. 00:00 do 13.08.2020 do godz. 10:00 wpłynęło ponad 13 tys. wniosków.

W ramach działalności turystycznej i okołoturystycznej:

– pierwszy wniosek wpłynął o godz. 00:00:00.809,

– 100 % alokacji wyczerpały wnioski złożone do godziny 00:11:59.422 w liczbie 264,

– 150 % alokacji wyczerpały wnioski złożone do godz. 00:20:57.969, w liczbie 402 (264 + 138).

W ramach pozostałych działalności:

– pierwszy wniosek wpłynął o godz. 00:00:00.763,

– 100 % alokacji wyczerpały wnioski złożone do godziny 00:02:54.892,  w liczbie 738,

– 150 % alokacji wyczerpały wnioski złożone do godz. 00:03:47.56, w liczbie 1111 (738 + 373).

Celem weryfikacji czy wniosek ma szansę na otrzymanie grantu należy sprawdzić datę doręczenia na otrzymanym UPP (Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia).

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przystąpiła do oceny wniosków o pomoc w formie grantu. Procedura oceny będzie miała następujący przebieg.

Przedsiębiorcy, których wnioski mieszczą się w puli 100% alokacji, otrzymają na adres e-mail podany we wniosku, informację o nadanym numerze wniosku oraz prośbę o dostarczenie skanów podpisanych dokumentów:

– potwierdzających wykazany we wniosku spadek obrotów,

– oświadczenia dotyczącego liczby zatrudnionych pracowników.

Do oceny, w oparciu o kryteria wyboru, zostaną skierowane wnioski, które zostały złożone zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie naboru.

Ocena wniosków prowadzona będzie na bieżąco, według daty i godziny złożenia wniosku (wynikająca z UPP), do momentu wyczerpania alokacji, w oparciu o kryteria wyboru projektów, określone w załączniku nr 1 do Regulaminu naboru. Dopuszczalne jest jednokrotne uzupełnienie lub poprawienie wniosku o pomoc w formie grantu w zakresie wskazanym przez RARR S.A. w wezwaniu. Wniosek o pomoc w formie grantu może zostać wybrany do wsparcia, jeżeli jednocześnie:

– spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów,

– kwota alokacji przeznaczona na wsparcie projektów w naborze, umożliwia jego dofinansowanie.

Niezwłocznie, po każdorazowym rozstrzygnięciu, RARR S.A. będzie informowała o wyniku oceny na adres poczty elektronicznej Grantobiorcy. Informacja o negatywnej ocenie projektu będzie zawierała uzasadnienie oceny. Ocena projektu dokonana przez Grantodawcę jest ostateczna i nie przysługuje od niej środek odwoławczy.

Wraz z informacją o wyborze projektu do wsparcia RARR S.A. wezwie Przedsiębiorcę do dostarczenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy. Przedsiębiorca dostarczy dokumenty w terminie 14 dni.  W przypadku niedostarczenia kompletnych dokumentów w tym terminie, RARR S.A. może żądać dokonania uzupełnień lub wyjaśnień, a w przypadku braku skuteczności takich działań odmówić zawarcia umowy o przyznanie grantu na kapitał obrotowy, o czym poinformuje Przedsiębiorcę na adres poczty elektronicznej.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o przyznanie grantu w formie weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym wraz z deklaracją wekslową, zgodnie ze wzorami będącymi załącznikami do Regulaminu naboru. Ustanowienie i wniesienie zabezpieczenia oraz jego zatwierdzenie jest warunkiem wypłaty wsparcia określonego w umowie o przyznanie grantu na kapitał obrotowy.” – informuje na swojej stronie internetowej RARR.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.