Previous
Next
Previous
Next
Previous
Next

Bułgarski kierwca z podrobionym prawem jazdy

 

policeW środę podczas wspólnych działań policjanci wydziału kryminalnego i ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego bmw. Jak się okazało kierowca narodowości bułgarskiej posługiwał się podrobionym prawem jazdy.

Podczas prowadzonych w środę wspólnych działań policjantów pionu kryminalnego i wydziału ruchu drogowego zatrzymano obywatela Bułgarii. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli w związku z niestosowaniem pasów bezpieczeństwa. Na kierującego bmw nałożono mandat karny w kwocie 100 zł. Podczas kontroli drogowej policjanci ujawnili, że 26-letni Bułgar posługuje się podrobionym prawem jazdy. Przewieziony do komendy policji w Dębicy mężczyzna przyznał się do posługiwania fałszywym dokumentem. Tego samego dnia policjanci przedstawili mu zarzuty. Mężczyźnie grozi kara grzywny.

Postępowanie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Dębicy.

Ferie zimowe 2016 w województwie podkarpackim – bezpiecznie do celu podró¿y
Premio Opony-Autoserwis i psycholog transportu podpowiadaj¹, na co warto zwróciæ uwagê, by bezpiecznie dojechaæ z rodzin¹ do miejsca zimowego wypoczynku
Warszawa, 11 lutego 2016 r. – Ferie to obok wakacji drugi najbardziej wyczekiwany okres wypoczynku w roku, w trakcie którego wiele rodzin wybiera siê na zimowe wyjazdy, najczêœciej autem. Planuj¹c tak¹ podró¿ warto przestrzegaæ kilku istotnych zasad, bo jazda samochodem w warunkach zimowych wymaga szczególnej uwagi i umiejêtnoœci. Co zrobiæ, by upragniony wyjazd nie przerodzi³ siê w wyprawê z niechcianymi „przygodami”? Wystarczy przestrzegaæ prostych zasad i poœwiêciæ kilka dodatkowych minut na przygotowanie, tak by zapewniæ sobie i rodzinie wiêksze bezpieczeñstwo podczas podró¿y – radz¹ psycholog transportu i ekspert Premio Opony-Autoserwis.
Upragnione miejsce pobytu zarezerwowane, trasa dojazdu wytyczona - to nie jedyne punkty obowi¹zkowe, które powinny znaleŸæ siê na liœcie organizacyjnej wymarzonego wypoczynku.
Niesprawnym autem daleko nie zajedziesz
Kilka dni przed wyjazdem warto znaleŸæ czas dla swojego auta i gruntownie mu siê przyjrzeæ, zw³aszcza ¿e na trasie mo¿emy napotkaæ zmienne warunki drogowe i atmosferyczne. „Pamiêtajmy, ¿e gwarancj¹ naszego bezpieczeñstwa i komfortu podczas podró¿y jest dobrze sprawdzone auto. Aby mieæ pewnoœæ, ¿e kontrola zostanie przeprowadzona rzetelnie, warto serwisowaæ samochód w godnym zaufania, polecanym serwisie” – powiedzia³ Tomasz Drzewiecki, dyrektor ds. rozwoju sprzeda¿y detalicznej Premio dla Polski, Ukrainy oraz Czech i S³owacji.
W pierwszej kolejnoœci nale¿y zadbaæ o w³aœciwy dobór ogumienia. Co prawda, ponad 90% polskich kierowców deklaruje, ¿e wymienia opony na zimowe*, ale nadal nie brakuje œmia³ków, którzy w dalekie podró¿e wybieraj¹ siê na ogumieniu letnim stwarzaj¹c zagro¿enie dla siebie i innych uczestników ruchu. Je¿eli auto jest wyposa¿one w opony zimowe, to nale¿y skontrolowaæ ich stan, poziom bie¿nika (zu¿ycie poni¿ej dopuszczalnej normy 4 mm kwalifikuje opony do wymiany) oraz ciœnienie w ogumieniu, którego wartoœæ powinna byæ dostosowana do obci¹¿enia samochodu.
Akumulator jest tak¿e bardzo wa¿nym elementem pojazdu, który bezwzglêdnie nale¿y sprawdziæ. Je¿eli jego sprawnoœæ budzi w¹tpliwoœci przed wyjazdem warto pomyœleæ o wymianie, gdy¿ w przypadku niskich temperatur niesprawny akumulator mo¿e skutecznie unieruchomiæ auto i uniemo¿liwiæ dalsz¹ podró¿. Ponadto, nale¿y pamiêtaæ o uzupe³nieniu brakuj¹cych p³ynów (oleju, zimowego p³ynu do spryskiwaczy) oraz zabraniu do baga¿nika ich zapasowych opakowañ.
Przegl¹d auta powinien tak¿e uwzglêdniaæ sprawdzenie stanu wycieraczek i oœwietlenia.
„Na liœcie niezbêdnych rzeczy do spakowania powinny znaleŸæ siê: zapasowe ¿arówki, gaœnica z aktualnym przegl¹dem, bezpieczniki, podstawowe narzêdzia i sprawne ko³o zapasowe, trójk¹t, mapy i oczywiœcie wa¿ne dokumenty auta” - radzi Bogumi³a Mazur z serwisu Premio MBM Auto Serwis w Rzeszowie. „Wybieraj¹c siê w d³ugie zimowe trasy warto zabraæ te¿ latarkê ze sprawn¹ bateri¹, przewody rozruchowe, skrobaczkê oraz zmiotkê do œniegu.  Pamiêtajmy, ¿e gdy zawiod¹ nas ju¿ wszystkie gad¿ety, które zabraliœmy ze sob¹, warto mieæ przy sobie ostatni ‘zestaw ratunkowy’, czyli na³adowany telefon z ³adowark¹ samochodow¹”– dodaje B. Mazur.
W aucie nie powinno te¿ zabrakn¹æ apteczki wyposa¿onej w: wodê utlenion¹, plastry, koc ratunkowy termoizolacyjny, rêkawiczki, chustê trójk¹tn¹, gazy ja³owe, ma³e no¿yczki, œrodki przeciwbólowe czy przyjmowane przez nas leki. Dodatkowo kierowcy, którzy planuj¹ wyjazdy na trasy górskie powinni pamiêtaæ o zabraniu ³añcuchów. Osoby, które nie mia³y z nimi wczeœniej ¿adnych doœwiadczeñ powinny w domu przeæwiczyæ ich zak³adanie lub poprosiæ o pomoc wykwalifikowanego mechanika. Pomo¿e to unikn¹æ niepotrzebnych nerwów na trasie. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e w Polsce ³añcuchy mog¹ byæ montowane tylko tam, gdzie nakazuj¹ to znaki drogowe.
Pi¹te ko³o u wozu - nadmierny baga¿
Dla wielu kierowców przygotowuj¹cych siê do wyjazdu rodzinnego prawdziwym horrorem staje siê pakowanie baga¿y. Aby unikn¹æ obci¹¿ania samochodu, a zw³aszcza pó³ki za tylnym siedzeniem, niekoñcz¹c¹ siê liczb¹ rzeczy warto zawczasu zrobiæ ich przegl¹d i zabraæ tylko te naprawdê potrzebne. Porozk³adane w ró¿nych miejscach auta przedmioty mog¹ znacznie utrudniæ widocznoœæ na trasie, a w razie wypadku wyrz¹dziæ krzywdê pasa¿erom. Pakuj¹c baga¿e warto pamiêtaæ o podstawowej zasadzie - rzeczy w³o¿one na koñcu wyjmiemy jako pierwsze. Dlatego nale¿y zapewniæ sobie wygodny dostêp do przedmiotów, które mog¹ byæ potrzebne podczas podró¿y. Pamiêtajmy o zabraniu wystarczaj¹cej iloœci ¿ywnoœci, napojów, pieluch, lekarstw i rozrywek dla dzieci, a tak¿e innych rzeczy niezbêdnych w trakcie trwania podró¿y. Je¿eli musimy zabraæ ze sob¹ wiêksze przedmioty, np. narty to warto umieœciæ je na baga¿niku dachowym, oczywiœcie prawid³owo zamocowane.
Skupiony jak kierowca
Wybieraj¹c siê na zimowy wypoczynek kierowcy powinni zadbaæ równie¿ o siebie i przed tras¹ przede wszystkim dobrze wypocz¹æ. Jeœli to mo¿liwe nale¿y rozpocz¹æ podró¿ w godzinach, w których organizm jest przyzwyczajony do aktywnoœci i najlepiej zanim zaczn¹ siê godziny szczytu. Trzeba te¿ pamiêtaæ o dostosowaniu swojego stylu jazdy do obci¹¿enia pojazdu, bowiem zapakowany samochód ma gorsz¹ sterownoœæ i d³u¿sz¹ drogê hamowania. Podró¿uj¹c z rodzina, nie nale¿y odwracaæ uwagi od drogi, szczególnie gdy na tylnym siedzeniu jad¹ dzieci. Przy prêdkoœci 100 km/h samochód pokonuje oko³o 30 metrów na sekundê, odwrócenie siê do dzieci na trzy sekundy mo¿e mieæ bardzo powa¿ne konsekwencje. Podczas jazdy zawsze nale¿y zwracaæ uwagê na innych u¿ytkowników drogi i utrzymywaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ, zw³aszcza gdy na drogach jest œlisko i zalega œnieg. Do podró¿y lepiej te¿ wybieraæ trasy czêœciej uczêszczane, mamy wtedy wiêksz¹ gwarancjê, ¿e s¹ odœnie¿one i dobrze przygotowane do ruchu. W czasie podró¿y warto te¿ sprawdzaæ komunikaty drogowe podawane przez media. Przy dobrym przygotowaniu, zachowaniu ostro¿noœci oraz rozwagi podró¿ samochodem mo¿e byæ przyjemnym doœwiadczeniem i doskona³ym sposobem na dotarcie do ulubionych miejsc zimowego wypoczynku.
„Jazda zim¹ jest obci¹¿aj¹ca dla kierowcy, gdy¿ trudne warunki drogowe (zaœnie¿ona, oblodzona jezdnia), opady atmosferyczne (œnieg, marzn¹cy deszcz) wymagaj¹ wiêkszego wysi³ku i koncentracji. To powoduje, ¿e kieruj¹cy szybciej siê mêcz¹, nale¿y wiêc robiæ czêstsze przerwy w jeŸdzie. Mêcz¹ce dla prowadz¹cego pojazd  bywa tak¿e przegrzane wnêtrze samochodu, które dodatkowo mo¿e wzmagaæ sennoœæ, dlatego przy okazji postoju trzeba pamiêtaæ o wietrzeniu pojazdu. Wszyscy podró¿uj¹cy kierowcy powinni dostosowaæ prêdkoœæ pojazdu nie tylko do warunków ruchu drogowego, ale przede wszystkim do w³asnego  samopoczucia” – radzi dr Jadwiga B¹k, psycholog transportu.
Premio to obecnie 132 punkty serwisowe typu fast-fit na terenie ca³ej Polski, w których mo¿na serwisowaæ opony, uk³ady wydechowe i hamulcowe lub wymieniæ olej. Doœwiadczeni mechanicy Premio Opony-Autoserwis pomog¹ tak¿e sprawdziæ i skorygowaæ geometriê oraz przeprowadziæ okresowe przegl¹dy aut.
Sieæ Premio od pocz¹tku swojego istnienia zwi¹zana jest z Goodyearem. Dlatego w punktach serwisowych w Polsce oferowane s¹ przede wszystkim opony nale¿¹cych do tego amerykañskiego koncernu marek ze wszystkich segmentów cenowych: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava czy polska Dêbica. Mo¿na te¿ kupiæ opony innych marek. Dewiz¹ Premio jest wysoka jakoœæ obs³ugi i krótki czas oczekiwania.
www.premio.pl
* Wyniki sondy przeprowadzonej wœród serwisów Premio w paŸdzierniku 2015 r.

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.