Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

13 lutego odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Dębicy

ratuszW poniedziałek 13 lutego odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Dębicy. Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.

  2. Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

  3. Wniesienia aportu do Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. w Dębicy.

  4. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

  5. Zmiany „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki”.

  6. Wyrażenia zgody na obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Dębicy.

  7. Zmiany Cennika Usług Przewozowych Miejskiej Komunikacji Samochodowej  Sp. z o.o. w Dębicy wprowadzonego uchwałą Nr XVI/165/2016 z dnia 1 marca 2016 r.

  8. Zmiany Uchwały Nr XVI/163/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  9. Wyrażenia zgody na rezygnacje z zasady pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. z siedzibą w Paszczynie przez wspólnika Gminę Miasta Dębica.

  10. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli, prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

  11. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Dębickim.

  12. Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

  13. Zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przekazywania dorocznych nagród Burmistrza Miasta Dębicy – Żagle Kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

  14. Wyrażania zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego użyczenia części pasa drogowego drogi wojewódzkiej na cele związane z potrzebami ruchu pieszego/rowerowego na terenie Gminy Miasta Dębica oraz przejęcia zadania utrzymania użyczonej części pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

  15. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego przez Gminę Miasta Dębica i Gminę Ropczyce o wspólnej realizacji projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw z terenu Miasta Dębica i Gminy Ropczyce”.

  16. Przyjęcia zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych oraz wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy”.

  17. Sprzedaży części nieruchomości położonej przy ulicy Fabrycznej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

  18. Odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica części działki nr 69/12 położonej w obrębie 3 jednostki ewidencyjnej Miasto Dębica stanowionej własność osoby prawnej.

  19. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.

  20. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010 – „Budzisz”.

  21. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Budzisz”.

  22. Zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębicy na 2017 r.

 1. Wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej.

 1. Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

 2. Interpelacje radnych.

 3. Zapytania radnych i wolne wnioski.

 4. Sprawy różne.

 5. Zamknięcie sesji.

Podziel się z innymi

Shares
Previous slide
Next slide

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.