Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Oświadczenie Olimp Laboratories Sp. z o. o. w sprawie inwestycji Hutchinson Poland Sp. z o.o.

Nagawczyna, dnia 27 września 2018 roku

 

Oświadczenie Olimp Laboratories Sp. z o. o. w sprawie inwestycji Hutchinson Poland Sp. z o.o.

W dniach od 11 do 20 września 2018 r. w miejscowościach Nagawczyna, Pustynia i Zawada odbyły się spotkania sołeckie, których głównym tematem był podział budżetu sołectwa, na które nieoczekiwanie zaproszony został przedstawiciel Hutchinson Poland Sp. z o.o. Pan Marek Koczur.

Jednostronnie zaprezentował on plany inwestycyjne firmy Hutchinson w Zawadzie, ze szczególnym naciskiem na kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego i brakiem zagrożeń dla okolicznych mieszkańców. Ze względu na brak wcześniejszej informacji o tym dodatkowym punkcie spotkania, niestety nie było możliwości przeprowadzenia rzeczowej dyskusji ze współudziałem specjalistów z zakresu ochrony środowiska i przetwórstwa gumy.

W związku z brakiem wcześniejszej możliwości poinformowania opinii publicznej przedstawiamy stanowisko Olimp Laboratories Sp. z o.o w tym temacie:

Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) – wyspecjalizowanej instytucji, której zadaniem jest m.in. ocena zagrożeń jakie niosą przedsięwzięcia dla środowiska naturalnego zarówno dla inwestycji polegającej na uruchomieniu dwóch nowych linii produkcyjnych wytłaczania EPDM (gumy) w istniejącej hali, jak i dla budowy nowej hali produkcyjnej, wskazują na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu. Ze względu na charakter tej inwestycji, RDOŚ uznał za niezbędne dokonanie wnikliwej analizy pod kątem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Tak więc inwestycje te mogą budzić uzasadniony niepokój i słusznym jest poddanie ich ocenie ekspertów co nastąpiłoby, gdyby Urząd Gminy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia wziął ww. opinie pod uwagę i nakazał przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

W odpowiedzi na Państwa zaproszenie wszystkich zainteresowanych wystosowane na spotkaniach sołeckich do wizytacji zakładu produkcyjnego Hutchinson Poland Sp. z o.o. w Zawadzie informuję, że w obecnych warunkach nie widzimy zasadności odbycia takiej wizyty.

Wszechstronnej weryfikacji wpływu inwestycji na środowisko służy procedura oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której należy zapewnić przedstawienie przez inwestora szczegółowych danych nt. inwestycji (w formie raportu), jego profesjonalną weryfikację przez wyspecjalizowane organy w ramach ich kompetencji oraz możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w tym składania uwag i wniosków. Takiej rzetelnej i kompleksowej oceny Państwa zakładu, jego potencjalnego i rzeczywistego oddziaływania na otoczenie i uciążliwości dla mieszkańców, nie zapewni wizyta osób bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego.

Z ostrożnością podchodzimy do Państwa zapewnień w zakresie prognozowanego braku uciążliwych emisji zapachowych z zakładu produkcyjnego w Zawadzie ze względu na dotychczasowe doświadczenia związane ze składanymi deklaracjami przedstawicieli firmy Hutchinson. W dniu 24 kwietnia 2017 r. zostało złożone przez reprezentanta Hutchinson Poland Sp. z o.o. Pana Michała Lubienieckiego pisemne zapewnienie o braku planów przetwórstwa (ekstruzji, wytłaczania) gumy (EPDM) i braku emisji odorów do środowiska w zakładzie produkcyjnym w Zawadzie, cytat:

Firma Hutchinson oficjalnie pragnie zapewnić, iż zgłaszane obawy o odór, którego dębicka lokalizacja firmy Hutchinson miałaby być źródłem, są niezasadne, ze względu na inną technologię ekstruzji, w porównaniu do innych zakładów grupy Hutchinson, w stosunku do których tego typu uwagi mogłyby się pojawiać. W lokalizacji dębickiej proces ekstruzji będzie odbywał się przy wykorzystaniu materiału TP (Thermo Plastic) oraz PP – polipropylen, nie będzie natomiast ekstruzji gumy (EPDM)”.

Jako dodatkowy argument na poparcie tego stwierdzenia podano brak emitorów technologicznych na potrzeby tego typu emisji. Zapewnienie to zostało złożone mimo, że trwało już rozpoczęte niemal trzy miesiące wcześniej, w dniu 31 stycznia 2017 r., postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji środowiskowej zezwalającej między innymi na wprowadzenie do produkcji przetwórstwa gumy (wytłaczania EPDM) w zakładzie produkcyjnym w Zawadzie. Zapewnienie to niestety szybko zdezaktualizowało się w związku z dokonaną w dniu 10 maja 2017 r. zmianą decyzji nr 18/2016 Wójta Gminy Dębica z dnia 17 sierpnia 2016 r. zezwalającą między innymi na przetwórstwo gumy.

W czasie gdy na spotkaniach sołeckich przedstawiciel firmy Hutchinson informował mieszkańców o dwóch dodatkowych liniach i budowie nowej hali produkcyjnej w Zawadzie trwało już od 30 sierpnia 2018 r. postępowanie rozpoczęte na wniosek pełnomocnika firmy Hutchinson, zmierzające do uzyskania decyzji dla uruchomienia kolejnych trzech linii przetwórstwa gumy (wytłaczania profili EPDM). O tym fakcie żadnej informacji na spotkaniach nie było. Kolejny raz przekazywane informacje okazały się niepełne, ukrywając prawdziwą skalę przedsięwzięcia. W tym roku jest to już trzecie postępowanie dotyczące lokowania nowych linii przetwórstwa gumy. Budzi to uzasadniony niepokój, że dzieląc inwestycje na małe etapy próbuje się uniknąć oceny skumulowanego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Oczekujemy, że tym razem Urząd Gminy nakaże przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu, tym bardziej że dla poprzedniej inwestycji tj. uruchomienia dwóch linii przetwórstwa gumy nakazywała to opinia RDOŚ.

I te właśnie okoliczności nakazują firmie Olimp daleko idącą ostrożność przy przyjmowaniu jakichkolwiek innych zapewnień Hutchinson Poland Sp. z o.o. co do rzeczywistego oddziaływania nowych inwestycji.

W dniu 19 lipca 2018 r. w siedzibie Olimp odbyło się spotkanie przedstawicieli Hutchinson Poland Sp. z o.o. Panów Williama Cazzoli i Piotra Gąska z Zarządem Olimp Laboratories Sp. z o. o.. Na spotkaniu Pan Piotr Gąska potwierdził, iż w ramach nowych inwestycji, dla których prowadzone są postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: tj. uruchomienie dwóch nowych linii produkcyjnych wytłaczania EPDM (gumy) w istniejącej części zakładu produkcyjnego oraz budowę nowej hali produkcyjnej w zakładzie, prowadzone będzie przetwórstwo granulatu EPDM (gumy). Pan Piotr Gąska poinformował również, iż proces ten powoduje emisję odoru, ale zastosowane zabezpieczenia redukują ją o około 80%. W odpowiedzi został wyrażony przez przedstawicieli Olimp sprzeciw dla wprowadzania jakiejkolwiek technologii mogącej powodować emisję uciążliwych odorów do środowiska. Informacje przekazane przez przedstawicieli firmy Hutchinson zwróciły naszą uwagę na możliwość wystąpienia problemu uciążliwego odoru oraz jego wpływu na warunki pracy i bytowania mieszkańców Zawady i okolicznych miejscowości. Zaniepokojenie wzbudziły informacje o protestach w Łodzi, gdzie mieszkańcy dzielnicy Chojny sąsiadującej z zakładem produkcyjnym wielokrotnie protestowali skarżąc się na odór generowany przez tamtejszą fabrykę Hutchinsona. Skłoniło nas to do złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie od decyzji Wójta zezwalających na nowe inwestycje bez rzetelnej oceny ich oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu i konsultacji społecznych z wszystkimi zainteresowanymi stronami.

W prawodawstwie polskim odór nie jest znormalizowany, choć w wielu krajach europejskich, np. Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, obowiązują odpowiednie przepisy, ale prowadzone są prace w celu usankcjonowania przepisów ograniczających emisję uciążliwych odorów do środowiska. Temat jest bardzo wrażliwy i istotny dla społeczeństwa, gdyż w bezpośredni sposób rzutuje na jakość życia mieszkańców. Mimo braku precyzyjnych norm określających intensywność odoru nie można lokować inwestycji mogących mieć negatywny wpływać na komfort i zdrowie ludzi mieszkających i pracujących w sąsiedztwie, powodujących pogorszenie warunków wytwarzania w działających już w pobliżu zakładach. Można przy ocenie środowiskowej inwestycji wykorzystać jeszcze nieobowiązujące, ale już opracowane projekty rozporządzeń, można także oprzeć się na prawodawstwie państw, które odpowiednie przepisy już wprowadziły.

Informujemy, że w ostatnim okresie zostały na zlecenie Olimp Laboratories Sp. z o.o. wykonane przez akredytowane laboratorium olfaktometryczne badania tła odorowego wraz z analizą hedonistyczną w celu określenia aktualnego tła zanieczyszczeń. W przypadku pojawienia się w przyszłości zwiększenia poziomu odorów związanych z działalnością polegającą na przetwórstwie gumy ponad zmierzone tło, wówczas będzie to mogło wskazywać, że doszło do negatywnego oddziaływania odorów na otoczenie powodujące pogorszenie warunków bytowania mieszkańców oraz warunków pracy i funkcjonowania innych istniejących zakładów.

W imieniu Olimp Laboratories Sp. z o.o.

Prezes Zarządu mgr inż. Stanisław Jedliński

Materiał sponsorowany

Podziel się z innymi

Shares
Previous slide
Next slide

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.