Previous
Next

Są środki na szkolenie dla pracodawców, ale tylko w środę można składać wnioski

Bez tytułuPowiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza  nabór  wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników
Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2016r. na realizację działań  w ramach KFS dla Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy przyznano  280.000,00 zł. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego ustalone limitem podstawowym zostały zaangażowane  w wysokości 250 168,00 zł. Na dalszą realizację obecnych priorytetów pozostały środki w wysokości:  29 832,00 zł.  Pracodawcy mogą składać wnioski w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy, ul. Cmentarna 20,  pok. 17 (sekretariat)  w dniu 27 kwietnia 2016r., w godzinach od 7.30 – 12.00.
Informacja o wyczerpaniu środków zostanie przekazana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu – www.pupdebica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP.
Więcej na ten temat można przeczytać pod tym linkiem:  http://www.pupdebica.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:154.html
 

owiatowy Urząd Pracy w Dębicy ogłasza  nabór  wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników

 

 1. Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2016r. na realizację działań  w ramach KFS dla Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy przyznano  280.000,00 zł.
 2. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego ustalone limitem podstawowym zostały zaangażowane  w wysokości250 168,00 zł. Na dalszą realizację obecnych priorytetów pozostały środki w wysokości:  29 832,00 zł.

Pracodawcy mogą składać wnioski w  Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy, ul. Cmentarna 20,  pok. 17 (sekretariat)  w dniu 27 kwietnia 2016r., w godzinach od 7.30 – 12.00.

Informacja o wyczerpaniu środków zostanie przekazana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu –www.pupdebica.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP.

 

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie Urzędu (pokój nr 13, parter) oraz na stronie internetowej –www.pupdebica.pl.

 1. Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą zostać przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy,  w tym m.in:
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 1. Zasady przyznawania pracodawcy środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy

 Wysokość dofinansowania :

–         80% kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia   w danym roku na jednego pracownika,

–         100% kosztów  kształcenia  ustawicznego  pracowników  i  pracodawcy  w  przypadku  mikroprzedsiębiorstw, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego pracownika.

UWAGA:

W 2016 roku zgodnie z priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środki z KFS skierowane są na:

Priorytet I – Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych.;

Priorytet II – Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

Priorytet III – Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U.z 2014 poz. 639);
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107   i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45);
 6. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej  (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz . 404 ze zm.);
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.);
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
 9. Rozporządzenie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 354, ze zm.).

Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy ul. Cmentarna 20, 39-200 Dębica, pok. nr 13,  lub telefonicznie pod numerami 14 6809-164, 14 6809-167.

Do pobrania:

– wniosek wraz z załącznikami

-formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

-formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  w rolnictwie i rybołóstwie

Wyżej wymienione dokumenty do pobrania pod linkiem :http://www.pupdebica.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/krajowy_fundusz_szkoleniowy.html

 

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.