Previous
Next

Sesja Rady Gminy Żyraków

zyrakow-logo21 czerwca 2016 roku (wtorek) o godz. 1400  w Centrum Kultury i Promocji  w Woli Żyrakowskiej odbędzie się  Sesja Rady Gminy w Żyrakowie.
 
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
2. Spotkane z przedstawicielem Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Dębicy.
3. Podjęcie uchwał w sprawach : zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Żyraków za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żyraków za 2015 rok wraz                                 z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Żyraków
b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok
c) odczytanie Uchwały nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie
d) zapoznanie się z opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Żyraków
e) dyskusja
f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Żyraków za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
g) głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015
4. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2015 rok
b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie za 2015 rok
c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej                                w Żyrakowie za 2015 rok
d) zmiany uchwały nr XVIII/139/16 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 marca 2016 r.                         w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy chodników w m. Straszęcin, Zasów i Bobrowa
e) uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żyraków” na lata 2015-2029”
f) zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków                              w miejscowości Nagoszyn
g) udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do mienia komunalnego Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
h) zamiany nieruchomości w miejscowości Wola Wielka pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną
i) wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości należącej do mienia komunalnego Gminy Żyraków na rzecz Powiatu Dębickiego
j) zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków położonej                        w miejscowości Góra Motyczna
k) zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Żyraków
l) poboru w drodze inkasa podatków, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
m) zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje                                          i tworzących nowe miejsca pracy w ramach pomocy de minimis
n) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów. logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających, nauczycieli realizujących                      w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (…)
o) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2016
p) zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok nr  XVI/120/15 z dnia  30 grudnia 2015 r.
q) zmiany Uchwały nr XVI/121/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków
5. Ocena zasobów pomocy społecznej na  2015 rok dla gminy Żyraków.
6. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.”
7. Zamknięcie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Bodzioch

O G Ł O S Z E N I E

Zapraszam na Sesję Rady Gminy w Żyrakowie, która odbędzie się w dniu 21 czerwca2016 roku (wtorek) o godz. 1400 w Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji Rady Gminy.

 2. Spotkane z przedstawicielem Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Dębicy.

 3. Podjęcie uchwał w sprawach : zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Żyraków za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015

 1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Żyraków za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Żyraków

 2. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok

 3. odczytanie Uchwały nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Żyrakowie

 4. zapoznanie się z opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Żyraków

 5. dyskusja

 6. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Żyraków za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

 7. głosowanie nad projektem Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015

 1. Podjęcie uchwał w sprawach :

 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrakowie za 2015 rok

 2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie za 2015 rok

 3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie za 2015 rok

 4. zmiany uchwały nr XVIII/139/16 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy chodników w m. Straszęcin, Zasów i Bobrowa

 5. uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Żyraków” na lata 2015-2029”

 6. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków w miejscowości Nagoszyn

 7. udzielenia bonifikaty w związku ze zbyciem nieruchomości należącej do mienia komunalnego Gminy Żyraków z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

 8. zamiany nieruchomości w miejscowości Wola Wielka pomiędzy Gminą Żyraków a osobą fizyczną

 9. wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości należącej do mienia komunalnego Gminy Żyraków na rzecz Powiatu Dębickiego

 10. zbycia nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Żyraków położonej w miejscowości Góra Motyczna

 11. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Żyraków

 12. poboru w drodze inkasa podatków, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

 13. zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy w ramach pomocy de minimis

 14. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów. logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (…)

 15. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2016

 16. zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok nr XVI/120/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

 17. zmiany Uchwały nr XVI/121/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2015 rok dla gminy Żyraków.

 2. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Żyraków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 r.”

 3. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Bodzioch

Podziel się z innymi

Shares
Previous
Next

Więcej informacji...

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.