Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji dla budowy ulic wraz z infrastrukturą na terenie byłego poligonu w Straszęcinie

Proponowana trasa wodociągu

Do 28 czerwca firmy mogą składać oferty do ogłoszonego przez Miasto Dębica przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie byłego poligonu w Straszęcinie. W ramach opracowanej dokumentacji na wspomnianym obszarze obejmującym łącznie 16 hektarów ma zostać określony m.in. przebieg wodociągu i kanalizacji i rozmieszczenie oświetlenia.   Szacuje się jest, że do wodociągu, którego przebieg również został ujęty w opracowaniu tej dokumentacji podłączonych zostanie docelowo 150 domów które powstaną na tym terenie.

Przedmiotem zamówienia objętego wspomnianym przetargiem jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla terenu byłego poligonu w Straszęcinie, obejmującego obszar o powierzchni ok. 16 ha. W ramach zadania ma zostać wykonane m.in. opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej), opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu objętego projektem do najbliższego cieku wodnego, wraz z niezbędną infrastrukturą i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu byłego poligonu w Straszęcinie do oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą oraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji zgodnie z załączonymi warunkami. Przetarg obejmuje również opracowanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia ulicznego LED terenu byłego poligonu w Straszęcinie wraz z uzyskaniem warunków przyłączenia oraz wykonanie mapy do celów projektowych i badań oraz dokumentacji geologicznej.