Poszukują kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Obowiązki opiekuna prawnego:
Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku. Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun zobowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Wymóg ten stosuje się odpowiednio także w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę będącą pod opieką. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny. Opiekun zobowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny.

Kandydat na opiekuna prawnego:

Stosownie do art. 148. § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „ Nie może być ustanowiona opiekunem osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo została pozbawiona praw publicznych”.

Osoby spełniające powyższy warunek i zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wniosku wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w sekretariacie Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY: 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Debicy z siedzibą ul. Akademicka 12, 39-200 Dębica e-mail:biuro@mops-debica.pl, zwanym dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: agnieszka.gazda@mops-debica.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazania Sądom kandydatów na opiekunów osób ubezwłasnowolnionych- przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne i w zakresie koniecznym do realizacji celów przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie podlegają profilowaniu.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania swoich danychj. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji celu.

 

Podpis: …………………………………………………

 

W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych Administrator danych osobowych będzie zobowiązany do zniszczenia takiego wniosku.

źródło: MOPS Dębica

Podziel się z innymi
0Shares
0 0 0