Radni powiatowi podjęli decyzję o likwidacji internatu ZSZ nr 1 w Dębicy. Przeciw likwidacji internatu jest dyrekcja szkoły, grono pedagogicze, związki zawodowe i Fundacja im. Raczyńskich

20 stycznia br. Rada Powiatu Dębickiego podjęła uchwałę dotyczącą likwidacji internatu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy. Podjęta uchwała spotkałą się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego, rady rodziców i związków zawodowych. Swój niepokój co do takiej decyzji wyrazlił poseł Kazimierz Moskal, wieloletni nauczyciel tej szkoły i przedstawiciele Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu spadkobierca darczyńców szkoły – rodziny hr. Raczyńskiego.

Do Radnych Powiatu Dębickiego, przewodniczącego Rady Michała Maziarki i starosty Piotra Chęćka zostały wysłane pisma w których wspomniane podmioty stanowczo protestują przeciwko likwidacji internatu (pełna treść pisma poniżej).
Przeciw planom likwidacji internatu zdecydowanie zaprotestowała także w przesłanym do szkoły wczoraj (17 lutego) piśmie Fundacja im. Raczyńskich działająca przy Muzeum Narodowym w Poznaniu:

“Zarząd Fundacji Raczyńskich z zaskoczeniem i niepokojem przyjmuje płynące z Debicy informacje o zamiarze włądz powiatowych likwidacji internatu przy Państwa szkole. Z przyjemnością wspominamy dbałość Państwa szkoły, społeczeństwa Dębicy i władz lokalnych o pamięć o Fundatorze naszej fundacji, Ś.P. b. prezydencie RP Edwardzie Raczyńskim. W kontekście powszechnej świadomości dębiczan co do zasług p. Prezydenta, a także wkładu Jego przodków w rozwój miasta i regionu, zamiar likwidacji internatu odbieramy jako wstęp do prywatyzacji sporej części darowizny pana Prezydenta. Darowizny na rzecz społeczeństwa. Taki rozwój sytuacji nie licuje, w naszym odbiorze, z wyraźnym przeznaczeniem przedmiotu darowizny.
Ś. P. prezydent Edward Raczyński w statucie Fundacji Raczyńskich wyraźnie zaznaczył, że żadna rzecz wniesiona przez Niego do wieczystej Fundacji nie może zostać zbyta, nawet na cele statutowe. Opierając się na tym zapisie stwierdzamy, że nasz Fundator, jednocześnie dobrodziej Państwa szkoły, z całą pewnością nie zgodziłby się, by przedmiot Jego hojnego daru przeznaczyć na inny cel niż edukacja i wychowanie.
Dlatego uprzejmie prosimy, by bronili Państwo integralności Zespołu Szkół Zawodowych. Zachęcamy, by przedstawić lokalnym władzom i społeczeństwu nasze stanowisko. Mamy nadzieję, że przyczyni się ono do zachowania internatu i braku podziału nieruchomości darowanej z wyrażnym przeznaczeniem na urządzenie szkoły”

Decyzji o likwidacji internatu przy “Mechaniku” broni starosta Piotr Chęciek:
“Internat przy Zespole Szkół nr 1 w Dębicy już dawno przestał pełnić swoją funkcję. Dziś mieszka w nim kilku uczniów, a pozostała część jest wykorzystywana w inny sposób, nie na cele związane z edukacją. Chcemy uporządkować stan faktyczny jaki tam ma miejsce. Po formalnej likwidacji internatu budynek w dalszym ciągu pozostanie w gestii dyrekcji oraz grona pedagogicznego Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy. O tym jaką będzie pełnił funkcję w przyszłości zadecyduje szkoła”.

Treść pisma do Starosty Powiatu Dębickiego, Przewodniczącego RP i Radnych Rady Powiatu:

“Krajowy Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy „Solidarność-80” Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty i Wychowania w Dębicy zwraca się do Pana Starosty z wnioskiem o zaniechanie planów związanych z likwidacją Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy.

Wyrażamy swój stanowczy SPRZECIW wobec tych działań.

Uważamy, a wręcz jesteśmy pewni, że nie ma żadnych podstaw ekonomicznych i merytorycznych, które zezwalałyby na podjęcie działań likwidacyjnych w/w placówki.
Szanowni Państwo Radni Rady Powiatu Dębickiego zdecydowaną większością głosów na sesji w dniu 20.01.2020 roku przyjęli uchwałę intencyjną Nr XVI.138.2020 w przedmiotowej sprawie. Po zapoznaniu się z treścią powyższej uchwały i jej uzasadnieniem mamy podstawy twierdzić, że delikatnie rzecz ujmując Radni Powiatu nie uzyskali wyczerpującej informacji na temat funkcjonowania Internatu ZSZ Nr1. Uzasadnienie pod którym widnieje podpis Pana Przewodniczącego Rady Powiatu w naszej opinii jest niekompletne, wybiórcze i krzywdzące podmiot, który ma być poddany przecież likwidacji. Nie rozumiemy dlaczego w zestawieniu tabelarycznym nie ujęto w ogóle dochodów Internatu i dlaczego nie ujęto w zestawieniu roku 2019. Wiemy, że Pan Przewodniczący Michał Maziarka nie jest autorem uchwały i jej uzasadnienia. Mamy podstawy twierdzić, że materiały te przygotował podległy Panu Staroście Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy.
Informujemy o sytuacji Internatu, którego budynek od roku 2012 stał się budynkiem wielofunkcyjnym. Mieszczą się w nim:
1. Internat ZSZ Nr 1 ( 2-gie piętro) oraz kuchnia wraz ze stołówką (parter);
2. Siedziba Warsztatów Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Radość (1sze piętro oraz suteryny częściowo);
3. Przedstawicielstwa Związków Zawodowych ZNP oraz „Solidarność” (parter);
4. Komenda Powiatowa Ochotniczych Hufców Pracy w Dębicy (parter);
5. Siłownia (suteryny);
6. Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka (parter).
7. Pokoje pod wynajem (2-gie piętro).
Oceniając sytuację ekonomiczną budynku wielofunkcyjnego należy podkreślić, że wpływy z tytułu najmu obiektu są częściowo ograniczone. Wynika to z tego, że Stowarzyszenie Radość oraz Związki Zawodowe nie wpłacają w pełni czynszu ustalonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego. Stowarzyszenie Radość w roku 2019 uzyskało decyzją Zarządu Powiatu ulgę w wysokości 84 012 złotych. Czynsz za lokale na 1-szym piętrze wynosi 2 zł 50 gr/m2 gdy stawka powiatowa wynosi 10 złotych za metr kwadratowy. Z tego wynika, że wpłacany czynsz wynosi 25 % wartości wymaganej. Dlatego uważamy, że zwolnienie z czynszu w wysokości 84 012 złotych nie powinno być wliczane w koszty działalności Internatu generowane przez Szkołę, gdyż jest to w rzeczywistości wspieranie przez Powiat Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, co w naszej ocenie jest bardzo pozytywnym działaniem.

W Internacie w roku 2019 mieszkało według informacji Dyrektora Szkoły 8 uczniów. Na tym samym piętrze mieszkali pracownicy firm Powiatu Dębickiego. W Internacie obowiązuje regulamin obejmujący zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe. Przez wiele lat praktykowania tego systemu zakwaterowania nie stwierdzono żadnych incydentów. Zarówno nauczyciele, wychowawcy Internatu jak również właściciele firm dbają o to, aby mieszkańcy nie przeszkadzali sobie wzajemnie. Jest też możliwe oddzielenie fizyczne przestrzeni zamieszkania młodzieży i pracowników. Pragniemy wyjaśnić, że nasi uczniowie to przyszli pracownicy, dlatego też tego typu zakwaterowanie może w nich wyrobić nawyki oczekiwane przez pracodawców podczas pracy w systemie delegacyjnym. Oczywiście opieka nocna nie jest zorganizowana w formie doskonałej (brak opiekuna pedagoga), ale z powodów ekonomicznych musi być i jest wystarczająca. W chwili obecnej w Internacie jest zakwaterowana dodatkowo młodzież (uczestnicy kursu Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodzie blacharz, którego organizatorem jest CKZ Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie) z okolic Bydgoszczy, Poznania i Tucholi w ilości 10 osób. Kursy te będą organizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 oraz w latach następnych. W Internacie ma swą siedzibę hufiec OHP w Dębicy i jego działalność na rzecz dzieci i młodzieży wymaga utrzymania Internatu ze względu na szkolenia i kursy, które hufiec organizuje. Szkoła posiada partnerów zagranicznych i w związku z wymianą młodzieży pomieszczenia noclegowe są niezbędne.
Szkoła nasza ciągle się rozwija. Funkcjonują na jej terenie Technikum Nr 1 w Dębicy, Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 w Dębicy, Warsztaty ZSZ Nr 1 w Dębicy, Internat ZSZ Nr 1 w Dębicy, Hufiec OHP, Centrum Kształcenia Zawodowego Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Dębicy. Dwie ostatnie instytucje rozpoczęły działalność na terenie ZSZ Nr 1 w Dębicy w styczniu 2020 roku. Instytucje te są zainteresowane korzystaniem z Internatu. Internat daje duże możliwości tym Podmiotom na realizację ich posłannictwa. Jest on ważnym elementem systemu, który został utworzony na terenie ZSZ Nr 1 w celu stworzenia silnego ośrodka kształcenia zawodowego o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym.
Rozumiemy trudną sytuację finansową Organu prowadzącego naszą i inne szkoły Powiatu Dębickiego, ale chcąc być w zgodzie z prawdą stwierdzamy, że w roku 2019 dochody Internatu wyniosły 350 001,30 zł przy wydatkach 571 899,25 zł. Koszty dodatkowe powiatu wyniosły 181 297,95 zł. Gdyby nie było ulgi dla „Radości” straty wynosiłyby 97 285,95 zł.
Pobieranie pełnych opłat od ZNP i „Solidarność”, jeszcze by koszty dodatkowe zmniejszyło.
W roku 2020 jesteśmy w stanie zbilansować budżet Internatu zwiększając znacznie jego dochody:
1. Zwiększenie ilości mieszkań dla pracowników (ok. 15 osób).
2. Zwiększenie zakwaterowania młodzieży – kursy zawodowe klas Szkoły Branżowej
I Stopnia.
3. Powiększenie bazy noclegowej przez adaptację poddasza na cele mieszkalne, którego wykonanie zadeklarował Pan Marian Dybowski – właściciel Firmy Tabor.
Zmniejszenie wydatków może nastąpić również w wyniku prywatyzacji kuchni i stołówki Internatu, której koszty obecnie wynoszą 66 841,12 zł.
W roku 2019 na prace remontowe wydano w Internacie 30 906,20 zł.
Wobec powyższego
Koszty dodatkowe Powiatu wynoszą 181 297,95 zł.
W tych kosztach zawarte są:
• „RADOŚĆ” (ulga) w kwocie 84 012,00 zł
• Remonty 30 906,20 zł
• Kuchnia i stołówka 66 841,12 zł
RAZEM: 181 759,32 zł
Jeżeli kuchnia ulegnie prywatyzacji stratę Powiatu możemy zniwelować do zera.
W przypadku prywatyzacji chcemy aby kuchnię i stołówkę prowadził Przedsiębiorca, który prowadząc gastronomię szkoli jednocześnie młodzież. Będzie on mógł zapłacić dodatkowo czynsz dzierżawy Szkole. Przy zatrudnianiu również młodocianych pracowników będzie mógł produkować posiłki dla naszych uczniów, nauczyciel, pracowników i pracowników zakwaterowanych w Internacie oraz dla okolicznych mieszkańców i podopiecznych MOPS.
Mając na względzie dbałość o dobro wspólne Wspólnoty Samorządowej Powiatu Dębickiego zwracamy się jeszcze raz do Pana Starosty i Zarządu Powiatu Dębickiego o wsparcie w celu utrzymania Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy w całości, ze wszystkimi elementami, które ten zespół stanowią, w tym również Internatu. Będzie to zbieżne z celem jaki motywował naszych poprzedników, którzy 80 lat temu powołali tę Szkołę i Internat do istnienia.
Będąc wiernymi idei Prezydenta Edwarda Bernarda Raczyńskiego, który przekazał teren pod budowę Szkoły i Internatu nieodpłatnie, ale tym gestem zobowiązał nas do tego aby ta darowizna na zawsze służyła młodzieży naszego Powiatu Dębickiego – róbmy to do czego nas Pan Prezydent zobowiązał – dla naszego wspólnego dobra.
Reasumując w/w fakty bardzo prosimy Pana Starostę i Zarząd Powiatu Dębickiego o ponowną analizę sytuacji Internatu (jednego z niewielu na Podkarpaciu, które jeszcze funkcjonują) i zapoznanie się z danymi faktycznymi, które przedstawia szkoła (załącznik).
Prosimy o danie szansy na to, aby Internat mógł nadal funkcjonować i aby przy zastosowaniu programu naprawczego nie musiał przynosić strat (na czym naszemu Związkowi również zależy).
Nie chcemy aby sprawy oświaty były rozpatrywane w atmosferze sporu politycznego. Wiemy, że wielu Radnych ukończyło naszą szkołę i są w kręgu ich rodzin absolwenci ZSZ Nr 1 w Dębicy. Dajmy następnym pokoleniom możliwość korzystania z Internatu i kształcenia w Szkole na gruncie Prezydenta Edwarda Bernarda Raczyńskiego”.