Region. Ponad setka cudzoziemców pracowała nielegalnie – to obywatele Ukrainy, Gruzji, Białorusi i Rosji.

W ostatnim dniu wakacji funkcjonariusze PSG w Krakowie-Balicach zakończyli 5 kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom na terytorium RP. Kontrole przeprowadzone zostały w podmiotach zajmujących się działalnością administracyjną, usługową, gastronomiczną oraz transportową.

W pierwszej z firm (agencja zatrudnienia i pośrednictwa pracy) sprawdzeniom poddano zatrudnienie ponad 500 pracowników (6 ob. Gruzji, 478 ob. Ukrainy, 17 ob. Białorusi, 1 ob. Mołdawii, 3 ob. Rosji), 384 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz 11 zezwoleń na pracę. W wyniku kontroli stwierdzono, że aż 57 zatrudnionych cudzoziemców wykonywało pracę na rzecz kontrolowanego podmiotu bez odpowiedniego zezwolenia na pracę, jak i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Ponadto, w 737 przypadkach, zatrudniający nie powiadomił właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy oraz o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy, określonego w ewidencji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. W 1 przypadku pracodawca nie zawarł z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej, do czego obligowały go przepisy prawne.

Druga z kontroli, przeprowadzona wobec firmy zajmującej się działalnością gastronomiczną wykazała nieprawidłowości przy zatrudnieniu 56 osób, głównie obywateli Ukrainy. Ponadto, kontrolowany podmiot w 46 przypadkach nie powiadomił właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy oraz o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń, w 7 przypadkach nie powiadomił o zakończeniu wykonywania przez cudzoziemca pracy wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę oraz o niepodjęciu pracy w okresie trzech miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę.

W wyniku kolejnej kontroli – wobec firmy prowadzącej działalność usługową – ustalono, że jedna cudzoziemka (obywatelka Ukrainy) świadczyła pracę recepcjonistki nie posiadając zezwolenia na jej wykonywanie. 4 innych cudzoziemców wykonywało pracę na rzecz kontrolowanego podmiotu bez odpowiednich zezwoleń na pracę, nie będąc zwolnionymi na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania stosownego zezwolenia, a 3 nielegalnie wykonywało pracę. Kontrolowany podmiot powierzył więc nielegalne wykonywanie pracy w/w cudzoziemcom.

W czwartym kontrolowanym podmiocie – agencji zatrudnienia, kontrolą objęto jej prezesa – ob. Białorusi oraz 25 cudzoziemców. Ustalono, że 13 cudzoziemców wykonywało pracę bez odpowiedniego zezwolenia na pracę jak i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, a w 16 przypadkach niedopełniony został obowiązek wynikający z treści art. 88z ust. 13 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ostatni kontrolowany (obywatel Ukrainy), został poddany sprawdzeniom w trakcie wykonywania usługi dowozu. Okazało się, że cudzoziemiec prowadzi zorganizowaną zarobkową działalność usługową, świadcząc usługi transportowe, niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wobec kontrolowanych podmiotów skierowane zostaną wnioski do sądu o ukaranie, w związku z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o promocji zatrudnienia instytucjach rynku pracy.

Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej

Podziel się z innymi
0Shares
0 0