Previous
Next
Previous
Next

Dębickie Dyktando

dyktandoMiejski Zarząd Oświaty w Dębicy i Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębicy zapraszają mieszkańców Dębicy (uczniów i dorosłych) do udziału w Miejskim Konkursie Ortograficznym o tytuł Mistrza Ortografii Miasta Dębicy „DĘBICKIE DYKTANDO 2014”. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Dębicy.
Głównym celem konkursu jest nie tylko rozwijanie i doskonalenie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortografii i interpunkcji ale również pełna emocji i wrażeń zabawa podczas zmagań z humorystycznym testem, zawierającym wiele podchwytliwych i nietuzinkowych przypadków występujących w polskiej ortografii.
Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie (14 68 38 132) lub pocztą elektroniczną ( mzodebica@op.pl ) do Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy do dnia 14 lutego 2014r.  Przewidywany termin konkursu 3-7 marca 2014r.
 
REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII MIASTA DĘBICY „DĘBICKIE DYKTANDO 2014”
I. Organizatorzy
Organizatorami konkursu są Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy i Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębicy.
Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta Dębicy.
II. Cele konkursu
1. Propagowanie umiejętności stosowania zasad ortograficznych języka polskiego.
2. Doskonalenie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej.
3. Kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.
4. Kształtowanie samokontroli ortograficznej.
5. Rozwijanie zainteresowania kulturą języka polskiego.
III. Zasady uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych, gimnazjalistów i dorosłych z miasta Dębicy, za wyjątkiem absolwentów filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także pracowników naukowych z tego zakresu.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie (14 68 38 132) lub pocztą elektroniczną ( mzodebica@op.pl ) do Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy do dnia 14 lutego 2014r.
3. Osoby dorosłe w zgłoszeniu podają imię i nazwisko oraz nr telefonu.
4. Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu do celów organizacyjnych.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
IV. Przebieg konkursu
1. Konkurs o tytuł Mistrza Ortografii Miasta Dębicy odbywa się w dwóch etapach:
– etap szkolny (tylko dla uczniów) – do 14 lutego 2014 roku, w wyniku którego z każdej placówki wyłonionych zostanie po trzech uczestników etapu miejskiego,
– etap miejski (finał) – 3–7 marca 2014 roku, w którym zostanie wyłoniony Mistrz Ortografii Miasta Dębicy.
2. O szczegółach finału, miejscu i terminie uczestnicy (uczniowie i dorośli) zostaną poinformowani w odpowiednim czasie.
3. Eliminacje szkolne odbywają się w szkołach – według zasad opracowanych przez dyrektorów i nauczycieli polonistów w poszczególnych placówkach.
4. Konkurs obejmuje następujące zasady ortografii:
– pisownia wyrazów z rz i ż, ó i u, ch i h;
– łączna i rozłączna pisownia cząstki „nie”;
– pisownia wyrazów z ą, ę, on, om, en, em;
– stosowanie wielkich liter;
– pisownia zakończeń- ja/ -i, -ji -ia/ -ii, -i
oraz zasady interpunkcji.
5. Prace etapu szkolnego oceniane są przez nauczycieli danej szkoły, natomiast oceny prac finałowych dokona komisja powołana przez Organizatorów.
6. Finał miejski polega na napisaniu dyktanda przygotowanego przez Organizatorów konkursu.
7. Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych (słowników, notatek), porozumiewać się z innymi piszącymi, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, laptopów, notesów) itp.
8. Dyktanda nie wolno pisać „literami drukowanymi” ze względu na stosowanie wielkich liter.
9. Prace nieczytelne i niejednoznaczne ortograficznie nie będą podlegały sprawdzaniu i ocenie. Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w razie uzyskania jednakowej liczby punktów przez co najmniej dwóch uczestników.
11. Przy sprawdzaniu prac obowiązywać będą zasady zawarte w Słowniku ortograficznym języka polskiego PWN.
V. Nagrody
1. Spośród uczestników konkursu wyłoniony zostanie Mistrz Ortografii Miasta Dębicy (w kategorii szkół podstawowych, gimnazjów i osób dorosłych), który otrzyma nagrodę główną.
2. Przyznane zostaną również nagrody za II i III miejsce.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uznania.
VI. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
3. W sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyzję podejmują Organizatorzy konkursu.
4. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w lokalnych mediach i na stronach internetowych.
 
 
 
 
 
 
 

Podziel się z innymi

Shares

My i nasi partnerzy uzyskujemy dostęp i przechowujemy informacje na urządzeniu oraz przetwarzamy dane osobowe, takie jak unikalne identyfikatory i standardowe informacje wysyłane przez urządzenie czy dane przeglądania w celu wyboru oraz tworzenia profilu spersonalizowanych treści i reklam, pomiaru wydajności treści i reklam, a także rozwijania i ulepszania produktów. Za zgodą użytkownika my i nasi partnerzy możemy korzystać z precyzyjnych danych geolokalizacyjnych oraz identyfikację poprzez skanowanie urządzeń.

Kliknięcie w przycisk poniżej pozwala na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i naszych partnerów, zgodnie z opisem powyżej. Możesz również uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych informacji i zmienić swoje preferencje zanim wyrazisz zgodę lub odmówisz jej wyrażenia. Niektóre rodzaje przetwarzania danych nie wymagają zgody użytkownika, ale masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Preferencje nie będą miały zastosowania do innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową.